Podkarpacie Fundusz europejski

HASBORG Rafał Mucha

Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/12/2016

na dostawę : Pięcio-osiowe centrum obróbcze wraz z wyposażeniem (1 szt.)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42610000-5 - Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe

 

W ramach projektu:

„Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R”

nr RPPK.01.04.01-18-0506/16

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

 

 

Zal_1_Oferta.docx Zal_2_Wzor umowy.doc Zal_3_Oswiadczenie_konflikt_interesow .docx Zal_4_Specyfikacja techniczna.docx
Zal_5_Oswiadczebie_brak_powiazan.docx Zal_6_Protokol_postepowania.docx Przetarg otwarty-nowy z datami  

 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie

HASBORG Rafał Mucha

Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

ogłasza wyniki postępowania ofertowego, nr ID: 1/12/2016

na dostawę: Pięcio-osiowego centrum obróbczego wraz z wyposażeniem (1 szt.)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42610000-5 - Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe

w ramach projektu:

„Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R”

nr RPPK.01.04.01-18-0506/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP:

W postępowaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, spłynęła 1 oferta, która spełniła wszystkie kryteria dostępowe oraz kryteria oceny i została wybrana do realizacji:

 

Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o.

Zdebradska 96

251 01 Ricany-Jazlovice

Republika Czeska

 

W dalszej kolejności wybrany Dostawca zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż strony mają możliwość podpisania oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami

 

 


 

 

 

 

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: „Unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz sposobu sprzedaży w firmie K&R wynikiem polityki jakości przedsiębiorstwa”
Nazwa beneficjenta: SUPRA GROUP Rafał Mucha
Całkowita wartość projektu: 2 227 601,04 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 579 755,33 PLN


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Strona internetowa Beneficjenta: supragroup.eu  www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

 


 

 

 

 Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Dotacje na innowacje”

Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Handlowo-Usługowo-Produkcyjną K&R Rafał Mucha”
Nazwa beneficjenta: Supra Group Rafał Mucha
Wartość projektu: 293 157,48 PLN
Udział Unii Europejskiej: 146 578,74 PLN
Okres realizacji: 01.04.2011 – 31.03.2013

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 


 

 


Działanie 4.3 Kredyt technologiczny, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Dotacje na innowacje”

Tytuł projektu: „Znacząco ulepszone maszyny cukiernicze – efektem wdrożenia nowej technologii formowania ciasta”
Nazwa Beneficjenta: SUPRA GROUP Rafał Mucha
Wartość projektu: 1 976 100,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 349 670,00 PLN
Okres realizacji: 01.07.2012 – 30.09.2013

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
 Działanie 4.6 Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

 „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Dotacje na innowacje”

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie wynalazku w maszynach formujących ciasto przez firmę Supra Group”
Nazwa Beneficjenta: SUPRA GROUP Rafał Mucha
Wartość projektu: 7 129 695,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 898 250,00 PLN
Okres realizacji: 15.09.2012 – 30.06.2015


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 

 


 

Zaufali nam