OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)
HASBORG Rafał Mucha


OBOWIĄZUJĄCE OD: 01.01.2020r.

DEFINICJE:

Sprzedający – HASBORG Rafał Mucha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HASBORG Rafał Mucha, z siedzibą Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, Polska, NIP: 794-128-09-46, REGON: 650231331
Kupujący – przedsiębiorca będący stroną stosunków prawnych ze Sprzedającym, w związku z nabywanymi urządzeniami, z wyłączeniem dystrybutorów (przedstawicieli handlowych Sprzedającego)
Urządzenia – oferowane przez Sprzedającego maszyny i urządzenia oraz przemysłowe linie technologiczne do wyrobu  ciastek, słodyczy, wyrobów czekoladowych itp., w tym części zamienne i akcesoria do nich
Oferta – propozycja zawarcia Umowy Sprzedaży, skierowana do Kupującego
Potwierdzenie – Potwierdzenie przyjęcia Urządzenia/Urządzeń do realizacji przez Sprzedającego, określające specyfikację Urządzenia/Urządzeń, konfigurację, warunki realizacji itp. – zgodnie z Ofertą
Umowa – Umowa Sprzedaży Urządzenia/Urządzeń, zawierająca warunki zaakceptowane przez Kupującego, określone w Potwierdzeniu
Strony – Sprzedający i Kupujący
Gwarancja – dokument określający warunki serwisowania i naprawy Urządzeń, ewentualnie ich wymiany na nowe, w przypadkach określonych w dokumencie gwarancyjnym

  1. 1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, są integralną częścią wszystkich Ofert handlowych / Umów, których przedmiotem są Urządzenia. Uregulowania odmienne od OWS wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli Sprzedającego oraz Kupującego w formie pisemnej.

1.2. Uznanie któregokolwiek z postanowień OWS za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWS.

2. PROCES SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedający składa Kupującemu Ofertę na zakup Urządzeń, która stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy.

2.2. Sprzedający prześle Kupującemu fakturę / fakturę proforma jako podstawę dokonania płatności za Urządzenia. Faktura / faktura proforma powinna zawierać w swojej treści odniesienie do zaakceptowanej Oferty, tj. wskazywać na nr Oferty i jej datę.

2.3. Po dokonaniu przez Klienta zapłaty ceny lub jej części za Urządzenia, Sprzedający przesyła do Kupującego Potwierdzenie zgodnie z warunkami zaakceptowanej Oferty, na adres poczty elektronicznej Kupującego.

2.4. Przesłanie przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia, stanowi dowód zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, na warunkach określonych w Ofercie i OWS.

2.5. Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i zamieszczone w nich dane techniczne dotyczące Urządzeń, mają jedynie charakter poglądowy oraz informacyjny. Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne Urządzeń zawarte w treści Oferty.

2.6. Procedura opisana w punktach 2.1. – 2.5. ma odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian w treści Umowy.

3. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Za datę zapłaty ceny lub jej części uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze / fakturze proforma.

3.2. Wszelkie koszty operacji bankowych ponoszą Kupujący i Sprzedający w swoich bankach. Koszty banków pośredniczących ponosi Kupujący. Do opóźnień w płatnościach zastosowanie mają odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

3.3. W przypadku gdy dojdzie do rozwiązania Umowy z winy Kupującego,  Kupujący zobowiązany jest do pokrycia szkody poniesionej z tego tytułu przez Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający może zatrzymać na poczet szkody otrzymane zaliczki. Kwota szkody nie pokryta przez wpłacone zaliczki może być dochodzona na zasadach ogólnych.

4. TERMIN REALIZACJI, DOSTAWA URZĄDZENIA

4.1. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania Urządzeń w terminach i na warunkach określonych w Potwierdzeniu z zastrzeżeniem, że bieg terminu realizacji rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem zapłaty ceny lub jej części.

4.2. Termin realizacji wiąże Strony pod warunkiem dokonania przez Kupującego płatności zgodnie z warunkami określonymi w Potwierdzeniu. W razie opóźnienia w płatnościach, Sprzedający może wstrzymać realizację Urządzeń i określić nowy termin wykonania Umowy, zgodnie z własnymi możliwościami produkcyjnymi.

4.3. W przypadku opóźnień i/lub braków w zaopatrzeniu w materiały, surowce i/lub osprzęt niezbędny w celu wyprodukowania Urządzeń, które to opóźnienia powstały nie z winy Sprzedającego i na które Sprzedający nie miał wpływu, jak też nie posiadał wiedzy w przedmiocie możliwych problemów z dostawami w momencie przygotowywania oferty i wystawiania Potwierdzenia – terminy realizacji mogą ulec zmianie.

4.4. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby minimalizować ryzyka określone w pkt. 4.3., jak również na żądanie Kupującego przedstawi oświadczenia od dostawców, dokumentujące wydłużenie terminów dostaw do Sprzedającego.

4.5. Sprzedający poinformuje drogą elektroniczną Kupującego o gotowości Urządzeń do odbioru.

4.6. Kupujący zobowiązuje się dokonać odbioru Urządzeń w terminie 14 dni od otrzymania od Sprzedającego zawiadomienia o gotowości Urządzeń do odbioru.

4.7. W przypadku zwłoki w odbiorze Urządzeń Sprzedający może  naliczyć koszty składowania Urządzeń w wysokości nie przekraczającej 0,5% ceny za każde 10 dni zwłoki w odbiorze, nie więcej niż 5% ceny.

4.8. Odpowiedzialność Kupującego za Urządzenia rozpoczyna się z chwilą:
4.8.1. załadunku Urządzeń na środek transportu w siedzibie Sprzedającego na warunkach sprzedaży FCA (Rakszawa) Incoterms 2010,
4.8.2. dostarczenia Urządzeń do miejsca przeznaczenia na warunkach sprzedaży DAP (oznaczone miejsce przeznaczenia) Incoterms 2010

- zgodnie z warunkami określonymi w Potwierdzeniu.

4.9. W razie braku innych ustaleń, za datę przekazania Urządzeń Kupującemu przyjmuje się datę załadunku na środek transportu (pkt. 4.8.1) lub datę dostarczenia Urządzeń do miejsca przeznaczenia (pkt. 4.8.2.) określonego w Potwierdzeniu.

4.10. Przy przyjmowaniu przesyłki z Urządzeniami (pkt. 4.8.2.), Kupujący sprawdzi przesyłkę oraz uczyni adnotację o wszelkich widocznych uszkodzeniach lub brakach transportowych w podpisywanych dokumentach przewozowych (CMR). Następnie Kupujący niezwłocznie zawiadomi o nich Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku otrzymania niezwłocznej informacji od Kupującego, Sprzedający nie uwzględni zgłoszeń szkód lub braków transportowych.

4.11. Do czasu instalacji Urządzeń w docelowym miejscu, Kupujący jest zobowiązany zapewnić przechowywanie Urządzeń w zadaszonym, pozbawionym wilgoci pomieszczeniu, zapewniającym dodatnie temperatury. Szkody wynikłe z niewłaściwego przechowywania Urządzeń pokrywa Kupujący.

5. WARUNKI TECHNICZNE I DOKUMENTACJA

5.1. Sprzedający dostarczy Kupującemu:
5.1.1. instrukcję obsługi Urządzeń w formie elektronicznej lub papierowej oraz Gwarancję,
5.1.2. Instrukcję Przedinstalacyjną, zawierającą instrukcję rozładunku i posadowienia oraz wyszczególnienie warunków i prac, jakie powinny być spełnione przez Kupującego dla sprawnego rozładunku, przechowywania, zainstalowania i uruchomienia Urządzeń. Kupujący zobowiązuje się do wykonania postanowień oraz zastosowania się do zaleceń zawartych w Instrukcji Przedinstalacyjnej.

6. INSTALACJA ORAZ KOŃCOWE PRZEKAZANIE

6.1. Sprzedający zobowiązuje się do instalacji i uruchomienia Urządzeń wraz wyposażeniem w zakładzie Kupującego, zgodnie z warunkami Umowy.

6.2. Kupujący na swój koszt i ryzyko dokonuje rozładunku Urządzeń i dostarcza je na miejsce instalacji. Kupujący jest zobowiązany do rozładunku Urządzeń zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

6.3. Strony zgodnie postanawiają, że Kupujący  w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Urządzeń zgłosi w formie elektronicznej gotowość Urządzeń do instalacji, zgodnie z Instrukcją Przedinstalacyjną.

6.4. Sprzedający zobowiązuje się rozpocząć instalację i uruchomienie Urządzeń najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty elektronicznego powiadomienia  przez Kupującego o gotowości do instalacji Urządzeń, pod warunkiem wypełnienia przez Kupującego zobowiązań wynikających z Instrukcji Przedinstalacyjnej. Kupujący pokryje ewentualne, dodatkowe koszty instalacji i uruchomienia, powstałe w wyniku jej opóźnienia z winy Kupującego (w szczególności: koszty dojazdu, noclegu pracowników serwisu Sprzedającego).

6.5. W toku uruchomienia Urządzeń nastąpi ich sprawdzenie zakończone protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez jednego przedstawiciela każdej ze Stron. Strony niniejszym upoważniają osoby uczestniczące w procedurze uruchomiania Urządzeń do podpisania takiego protokołu w imieniu danej Strony. Przyczyna braku podpisu jednej ze Stron winna być wskazana w protokole. Ewentualne wady Urządzeń ujawnione w toku końcowego odbioru, Sprzedający usunie zgodnie z punktem 7.

6.6. Kupujący przed końcowym odbiorem Urządzeń i przeszkoleniem wyznaczonych przez niego osób, potwierdzonym podpisanym protokołem szkolenia,  nie może samodzielnie wykonywać na Urządzeniach jakichkolwiek prac. Nieprzestrzeganie tego warunku oznacza przyjęcie Urządzeń do eksploatacji i tym samym skutkuje uznaniem wszystkich zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy za zrealizowane.

6.7. W przypadku gdy Kupujący z powodów niezależnych od Sprzedającego nie wykona swoich obowiązków wynikających z Umowy dotyczących końcowego odbioru Urządzeń, pomimo wyznaczenia przez Sprzedającego dodatkowego 14 dniowego terminu na zgłoszenie przez Kupującego gotowości do instalacji Urządzeń, Strony uznają, że Umowa została wykonana przez Sprzedającego w dacie upływu wyżej wskazanego 14 dniowego terminu, tj. Urządzenia zostały odebrane przez Kupującego zgodnie z postanowieniami Umowy, a Kupujący nie wnosi co do tego żadnych zastrzeżeń.

6.8. W przypadkach opisanych w punktach poprzedzających Kupujący traci uprawnienia wynikające z Gwarancji.

6.9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że do czasu całkowitej zapłaty ceny, Urządzenia mogą być zabezpieczone kodem zabezpieczającym:
6.9.1. wydanie kodu nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego wymagalnej należności z tytułu zapłaty ceny,
6.9.2. niewydanie kodu z powodu niezapłacenia wymagalnej należności z tytułu zapłaty ceny i zatrzymanie pracy Urządzeń nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

6.10. Postanowienia punktu 6.9. stosuje się odpowiednio, w przypadku istnienia innych wymagalnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego.

7. GWARANCJA PRODUCENTA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

7.1. Termin odpowiedzialności producenta z tytułu umowy gwarancyjnej wynika z treści Gwarancji i wynosi 12 miesięcy, licząc daty wystawienia Certyfikatu Gwarancji.

7.2. Kupującemu przysługuje z tytułu gwarancji za wady fizyczne, uprawnienie do żądania usunięcia wad Urządzeń na koszt Sprzedającego.

7.3. Warunkiem powstania i zachowania odpowiedzialności  z tytułu Gwarancji producenta jest zapewnienie przez Kupującego warunków eksploatacji Urządzeń zgodnie z zaleceniami Producenta, określonymi w Instrukcjach obsługi, Gwarancji, Instrukcji przedinstalacyjnej oraz w innych dokumentach gwarancyjnych Sprzedającego lub Producenta, a także wykonywanie zaleceń serwisu Sprzedającego oraz procedur konserwacyjnych.

7.4. Wszelkie prace Kupującego na Urządzeniu (operatorskie, regulacyjne, itp.) mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz uzyskiwanie niewłaściwych efektów pracy Urządzeń powstałych w związku z niewłaściwą eksploatacją, nieprzestrzeganiem otrzymanych instrukcji i dokumentacji technicznych, właściwych postanowień Umowy oraz nieautoryzowanym wykonywaniem napraw.

7.5. Gwarancja producenta nie obejmuje odpowiedzialności za takie zmniejszenie wartości lub użyteczności Urządzeń, które jest naturalnym następstwem ich prawidłowego używania, tj. w szczególności nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się, takich jak: pasy, taśmy, siatki transportowe, dysze, tacki, palniki, promienniki itp.

7.6. W sytuacji gdy wykonanie naprawy Urządzeń będzie wymagało oddania Urządzeń (albo ich części) do siedziby producenta lub siedziby Sprzedającego, odmowa wydania Urządzeń (albo ich części) będzie skutkowała zwolnieniem Sprzedającego z odpowiedzialności gwarancyjnej. Dostawa Urządzeń (albo ich części) do siedziby producenta lub siedziby Sprzedającego nastąpi na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia przez producenta, że do powstania usterki doszło z przyczyn dotyczących Kupującego, w szczególności na skutek niewłaściwej eksploatacji Urządzeń, koszty naprawy oraz transportu Urządzeń (albo ich części) do i z siedziby producenta lub Sprzedającego ponosi Kupujący.

7.7. W celu wykonania czynności naprawczych Kupujący zapewni serwisowi Sprzedającego swobodny dostęp do Urządzeń oraz ich części.

7.8. Kupujący w ciągu 48 godzin od momentu wykrycia usterki ma obowiązek poinformowania serwisu Sprzedającego o wykryciu wady za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem https://www.hasborg.pl/serwis.html. Sprzedający zobowiązuje się do podjęcia interwencji (reakcji) serwisowej w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia. Usunięcie wady nastąpi w terminie do 30 dni roboczych, jednak termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od Sprzedającego lub będących wynikiem możliwości technologicznych Sprzedającego.

7.9. Części, które uległy awarii i zostały wymienione w ramach Gwarancji stanowią własność Sprzedającego.

7.10. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki Sprzedającego w dostarczeniu Urządzeń przekraczającej o sto dwadzieścia dni termin określony według punktu 4 OWS. Jeżeli Urządzenia dostarczono, a zwłoka Sprzedającego dotyczy wyposażenia, jego części lub wykonania innych obowiązków umownych, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w części objętej zwłoką, z uwzględnieniem terminu o którym wyżej mowa.

7.11. Kupujący uprawniony jest do skorzystania z prawa opisanego w pkt. 7.10, po uprzednim wyznaczeniu Sprzedającemu na piśmie odpowiedniego, co najmniej 30 dniowego dodatkowego terminu.

7.12. Po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 7.11 Kupujący uprawniony jest do dochodzenia kary umownej w wysokości 0,5% ceny za każde 10 dni zwłoki. Kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 5% ceny.

7.13. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jednakże łączna całkowita wartość odpowiedzialności nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości Umowy netto, obejmując w szczególności wartość udzielonych Kupującemu w ramach rekompensat rabatów handlowych, dokonanej obniżki ceny oraz wartość udostępnienia zaoferowanych urządzeń zastępczych.

7.14. Strony wspólnie postanawiają, iż uprawnienia Kupującego oraz obowiązki Sprzedającego określone w niniejszym paragrafie zastępują właściwe przepisy prawa w tym zakresie, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

8. SIŁA WYŻSZA

8.1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie swoich zobowiązań niepieniężnych wynikających z Umowy z tytułu „siły wyższej”.

8.2. Za siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenia będące poza ich kontrolą, które nie były znane w chwili zawierania Umowy, albo takie, których skutki dla wykonania Umowy w chwili jej zawierania nie były znane, tj. w szczególności: wojny, stany wojenne lub wyjątkowe, epidemie, pandemie, zamieszki, akty sabotażu, zamachy terrorystyczne, strajki oficjalnie ogłoszone przez związki zawodowe, katastrofy naturalne takie jak: silne burze, powodzie, zniszczenia przez piorun, trzęsienia ziemi, tajfuny, sztormy i inne anomalie atmosferyczne, a także wybuchy, pożary, zniszczenia urządzeń lub instalacji, akty władzy o charakterze powszechnym, embarga.

9. USTALENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych Umową wraz niniejszymi OWS, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

9.2. Kupujący wskaże Sprzedającemu adres email, na który przesyłane będą wszelkie oświadczenia Sprzedającego. W przeciwnym razie, Sprzedający upoważniony jest do przesyłania wszelkich oświadczeń, na każdy znany mu adres email należący do Kupującego lub pod jakim odbierał on wcześniejsze zawiadomienia i oświadczenia Sprzedającego.

9.3. Kupujący może przesyłać oświadczenia, z wyłączeniem oświadczeń, dla których wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności, na adres email zgodnie z pkt. 9.2.

9.4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń także wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zawiadomienie takie nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana dochodzi do skutku dnia następującego po dniu doręczenia zawiadomienia.

9.5. Oświadczenia składane na piśmie drugiej Stronie na adres wskazany w Potwierdzeniu lub nowy adres, o jakim mowa w punkcie 9.4 powyżej, uważa się za złożone skutecznie najpóźniej po upływie 7 dni od dnia pierwszej próby jego doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

9.6. Wyłączone zostaje uprawnienie Kupującego do zbycia na rzecz osób trzecich wierzytelności przysługujących mu od Sprzedającego.

9.7. W przypadku, gdy spory wynikające lub dotyczące Umowy (w tym związane z odstąpieniem od Umowy) nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Zaufali nam