PL

 Fundusze Europejskie Podkarpacie

 

 

 HASBORG Rafał Mucha                                                                                Rakszawa, 10.08.2017r.

37-111 Rakszawa 508                                                                                                                        

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU ROZTRZYGNIĘCIA WYNIKÓW WYBORU WYKONAWCY

 

                Zamawiający HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż zgodnie z pkt. IX, ppkt. 16 Zapytania ofertowego z dnia 26.07.2017 roku, następuje wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego.

                Wyniki rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy opublikowane zostaną na stronie Internetowej Zamawiającego, a także wysłane do każdego z uczestników postepowania ofertowego do dnia 23.08.2017 r.

                Wydłużenie terminu ogłoszenia wyboru Wykonawcy, podyktowane jest liczbą złożonych ofert oraz koniecznością poddania ich szczegółowej analizie w celu rozstrzygnięcia wyników przeprowadzonego postępowania ofertowego z należytą rzetelnością i starannością.

 

 INFORMACJA

 


 

Fundusze Europejskie Podkarpacie

Rakszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA 1/2017/21 Lab

 

Zamawiający Hasborg Rafał Mucha jako organizator postępowania informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na zakup oprogramowania komputerowego CAD i do zarządzania plikami nr 1/2017/21 Lab:

Wybrano do realizacji:
W zakresie części pierwszej Zapytania:
Ofertę złożoną przez Wykonawcę CAMDIVISION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego oferta zdobyła 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza. W zakresie części drugiej Zapytania: Ofertę złożoną przez Wykonawcę CAMDIVISION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego oferta zdobyła 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

UZASADNIENIE

Złożone przez wybranych Wykonawców we właściwym terminie oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu i nie podlegały wykluczeniu. Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów na podstawie przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert spośród zgłoszonych ofert i zostały tym samym uznane za oferty najkorzystniejsze w danych częściach zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udzieli zamówienia na dane części zamówienia wybranym Wykonawcą.

 


 

Rakszawa, dnia 27 lipca 2017 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD I DO ZARZĄDZANIA PLIKAMI

OZNACZENIE SPRAWY 1/2017/21/Lab

 

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu opisanego w pkt. 1 firma Hasborg Rafał Mucha zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.

 

 1. A.     INFORMACJE OGÓLNE:
  1. Zamówienie jest współfinansowane przez Ministerstwo Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach projektu 2.1. pn. „Utworzenie laboratorium do badań nad maszynami i urządzeniami dla przemysłu piekarniczego i cukierniczego przez firmę Hasborg Rafał Mucha”.
  2. Głównym celem projektu jest poszerzenie zakresu prowadzonej działalności badawczej i rozwój CBR.

 

 1. B.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 2. Przedmiot zamówienia stanowi zakup oprogramowania komputerowego, o specyfikacji następującej:

1)     [Część pierwsza zapytania] Stanowisko   CAD+blachy+PMI/CAM - 5osi płynne – 1 szt. spełniająca poniższe wymagania:

a)     1 komercyjna licencja sieciowa, wpływająca na pakiet zintegrowanego oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i wytwarzania (CAM);

b)     Licencja dożywotnia;

c)      Możliwość czasowego wypożyczania licencji na komputer zewnętrzny;

d)     Polska wersja językowa programu;

e)     Obsługiwany system operacyjny Windows 7, 8.1, 10 (64-bit) lub równoważny, kompatybilny;

f)      Roczna opieka techniczna;

g)     Szkolenie dla użytkowników;

h)     Pełna kompatybilność z oprogramowaniem stosowanym w dziale konstrukcyjno-technologicznym firmy HASBORG tj. wymiana danych przez natywne formaty plików z pełnym przenoszeniem historii tworzenia modelu 3D, struktury złożeń, kolorów, warstw, atrybutów plików oraz asocjatywności z posiadaną dokumentacją 2D (CAD), pełne przenoszenie historii tworzenia operacji obróbki i ich asocjatywność z modelem 3D (CAM), asocjatywność pomiędzy modelem 3D a obliczeniami MES (CAE) oraz wzajemna praca na strukturze złożeń bez konieczności translacji w zakresie zarządzania plikami.

Funkcjonalność programu:

i)       Parametryczne modelowanie bryłowo-powierzchniowe 3D;

j)       Tworzenie złożeń 3D;

k)     Tworzenie dokumentacji 2D;

l)       Moduł do gięcia blach;

m)   Tworzenie powierzchni poprzez definicję zmiany przekroju;

n)     Tworzenie powierzchni przez dopasowanie do wybranych referencji punktów;

 • o)     Automatyczne tworzenie powierzchni przejściowych pomiędzy trzema lub więcej oddzielnymi powierzchniami;

p)     Automatyczne upraszczanie geometrii;

q)     Wycinanie bryły inną bryłą po ścieżce;

r)      Tworzenie powierzchni prostokreślnych, prostopadłych do innych powierzchni (modelowanie krzywek);

s)      Modelowanie krzywych Spline co najmniej 5-tego stopnia;

t)      Translatory dwukierunkowe: STEP, IGES, PARASOLID, ACIS, DWG/DXF, STL.;

u)     Translatory bezpośrednie do SolidWorks, Solid Edge i NX;

v)     Import/eksport do formatu JT;

w)    Edycja bezpośrednia importowanych brył dotycząca w szczególności: zmiana promieni zaokrąglenia, średnic otworów, usuwanie otworów i promieni, zmiana pochylenia ścianek i głębokości kieszeni;

x)     Wymiarowanie w 3D zaimportowanych brył i edycja kształtu brył za pomocą tych wymiarów;

y)     Moduł do modelowania spawów;

z)      Moduł do modelowania elementów hydraulicznych wraz z biblioteką norm;

aa)  Operacje do frezowania 2.5,3,4, 5-osiowego oraz wiercenia;

bb) Operacje toczenia 2-osiowego i obsługi narzędzi napędzanych osi CY;

cc)   Symulacja obróbki na wirtualnej maszynie na bazie kodu NC;

dd) Zmiana położenia bazy (punktu względem którego generuje się kod NC) bez konieczności przeliczania ścieżki.

ee)  Zmiana wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki – dynamiczna aktualizacja czasu obróbki.

ff)    Moduł do tworzenia postprocesorów.

gg)  Optymalizacja posuwu w zależności od przekroju warstwy skrawanej w operacjach frezowania.

hh) Obróbka zgrubna frezowaniem ze stałym kątem opasania

ii)     Kopiowanie operacji obróbki między plikami (metoda kopiuj/wklej).

jj)     Moduł PMI (PMI - Product and Manufacturing Information), do nadawania wymiarów, tolerancji kształtu i wymiarów, na modelu 3D

kk)  Przeglądarka do otwierania plików 3D zawierających informacje PMI

2)       [Część druga zapytania] Program do zarządzania plikami - 1 szt. spełniająca poniższe wymagania:

a)       Rozwiązanie komercyjne, sieciowe, pływająca na pakiet zintegrowanego oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania dla grupy użytkowników;

b)       Licencja dożywotnia;

c)        Polska wersja językowa programu;

d)       Obsługiwany system operacyjny Windows lub równoważny;

e)       Roczna opieka techniczna;

f)        Pełna kompatybilność z oprogramowaniem stosowanym w firmie HASBORG w zakresie wczytywania do programu zarządzającego formatów natywnych plików 2D i 3D bez potrzeby translacji (dotyczy NX CAD/CAM SIEMENS i Solid Edge);

g)       Szkolenie dla użytkowników;

h)       Szkolenie dla administratora systemu;

i)         Rozdzielenie plików na serwerze od metadanych przechowywanych w bazie danych;

Funkcjonalność programu:

j)         Przechowywanie danych w jednym, zarządzanym centralnie miejscu;

k)       Metadane powinny być umieszczone w bazie danych MS SQL Server;

l)         Podstawą systemu powinien być system MS Windows Server 2012R2 lub równoważny;

m)     System powinien mieć możliwość komunikacji w sieci lokalnej oraz przez protokół http;

n)       Modularna budowa systemu powinna pozwalać na rozszerzenie jego funkcjonalności na inne obszary – np. wytwarzanie lub harmonogramowanie prac;

 • o)       Możliwość stosowania procesów zatwierdzania dokumentacji z opcją powiadamiania użytkowników nieposiadających licencji na system drogą pocztową;

p)       Praca na rewizjach dokumentów;

q)       Przechowywanie kilku ostatnich zapisów dokumentu, niezależnie od jego rewizji;

r)        Bezpośrednia integracja z oprogramowaniem CAD posiadanym przez firmę (osadzona w menu programów);

s)        Tworzenie lekkich plików wizualizacji części i złożeń w celu umożliwienia przeglądania ich przez użytkowników nie posiadających oprogramowania CAD, jak również umieszczanie ich w dokumentach MS Office;

t)        Wymagana funkcjonalność kontynuacji pracy na złożeniach w posiadanych systemach CAD (NX, Solid Edge lub równoważnych), niezależnie od tego, w którym systemie powstało pierwotne złożenie;

u)       Podgląd modeli 3D, złożeń oraz dokumentacji płaskiej na każdym stanowisku systemu;

v)       Możliwość porównywania różnych rysunków bezpośrednio w systemie zarządzania plikami, bez konieczności posiadania aplikacji CAD (także plików w formacie PDF);

w)      Dodawanie komentarzy do modeli przez osoby nie posiadające aplikacji CAD, w której dane modele powstały;

x)       Dostęp dla 12 konstruktorów/technologów oraz 2 stanowisk na produkcji;

y)       Możliwość dostosowywania systemu przez uprawnionego użytkownika w zakresie zmiany konfiguracji, dodawania przepływów danych oraz tworzenia zapytań;

z)        Mechanizm do budowy bibliotek i klasyfikowania elementów typowych, standardowych a także często używanych;

aa)    Zintegrowany w systemie mechanizm karty zmian ze zlinkowaną wersją przez zmianami i po zmianach w celu umożliwienia śledzenia zaistniałych zmian;

bb)   Możliwość integracji za pomocą plików XML z zewnętrznymi aplikacjami;

cc)     Bezpośrednia integracja systemu zarządzania plikami z pakietem biurowym (np. MS Office lub równoważnym) z wykorzystaniem mechanizmu rewizji i zatwierdzeń dokumentów;

dd)   Konieczność pełnego odzwierciedlenia struktur aplikacji CAD w systemie zarządzania;

ee)    Tworzenie raportów w postaci arkuszy MS Excel lub równoważnych;

ff)      Funkcjonalność tworzenia złożeń budowanych z różnych struktur 3D wraz z elementami posiadającymi tylko rysunki 2D z poziomu systemu zarządzania a nie aplikacji CAD;

gg)    Szybkie wyszukiwanie miejsca, gdzie dany element jest wykorzystywany (w jakich złożeniach, rysunkach czy kartach zmian);

hh)   System powinien obsługiwać statusy dokumentacji;

ii)       Uprawnienia powinny być dynamicznie przypisywane do grup, zależnie od statusu dokumentów, które będą otwierane;

jj)       Dostęp do każdej nowo tworzonej maszyny powinien być kontrolowany przez narzędzie do zarządzania projektem wraz z przydzielaniem puli zasobów oraz nadawaniem jej odpowiednich uprawnień;

Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

 

 1. Do dostarczonego oprogramowania winna zostać dołączona niezbędna dokumentacja techniczna.
 2. Kod CPV: 48000000-8 ,  48321100-4, 48600000-4,;
 3. Nazwa kodu CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD); Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne;
 4. C.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
  2. Dostarczane oprogramowanie musi być oryginalne i nowe.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
   1. Dokładnej specyfikacji technicznej proponowanego oprogramowania;
  4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz prawidłowo wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego oraz wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
  5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na tylko jedną wybraną część zapytania lub na całość.
  8. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane.
  10. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
  11. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania oraz Formularza Kalkulacji Cenowej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
  12. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 1/2017/21/Lab”.
  13. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

 

 1. D.      KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
  1. Kryterium finansowe (cena) – waga 60 punktów;
  2. Kryterium długości gwarancji – waga 20 punktów;
  3. Kryterium terminu wykonania zamówienia – waga 20 punktów;
  4. Każda część Zapytania zostanie oceniona osobno i z każdej części zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza.
  5. Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych, to jest takich, która otrzymają najwyższą wartość punktową w ramach każdej części Zapytania.
  6. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. E.       OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
 2. Zamawiający w kryterium finansowym przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.

 

 1. W kryterium długości gwarancji Zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
  1. Oferowana długość gwarancji równa lub dłuższa, niż 24 miesiące liczonych od momentu dostawy oprogramowania: 20 punktów;
  2. Oferowana długość gwarancji od 12 do 24 miesięcy liczonych od momentu dostawy oprogramowania: 15 punktów;
  3. Oferowana długość gwarancji krótsza niż 12 miesięcy liczonych od momentu dostawy oprogramowania, lub brak gwarancji: 0 punktów;
 2. W kryterium terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:

a)     Realizacja zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym – 20 punktów;

b)     Realizacja zamówienia od 31 do 45 dni kalendarzowych od chwili podpisania umowy z Zamawiającym – 5 punktów.

c)      Realizacja zamówienia powyżej 45 dni kalendarzowych od chwili podpisania umowy z Zamawiającym – 0 punktów.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy, niż określony w pkt. I Zapytania, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. F.     TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferty należy złożyć do dnia 4 sierpnia 2017 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
  2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
  3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

 1. G.     ZAKRES WYKLUCZENIA
  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej oferty.
  2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników, lub też złożyli ofertę po terminie.

 

 1. H.      OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 2. Zamawiający, za zgodą Wykonawcy przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, a także nieistotnych zmian umowy, jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy i zostanie wskazana w aneksie zmieniającym postanowienia umowy.
 3. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
 4. Zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów, warunków lub zakresu realizowanego przez Zamawiającego Projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

 

 1. I.     TERMIN REALIZACJI:

Zamówienie należy zrealizować w okresie 60 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

 

 1. J.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

 

 1. K.    OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU

Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Rafał Mucha tel. 502430055.

 

 1. I.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków. 
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: „Unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz sposobu sprzedaży w firmie K&R wynikiem polityki jakości przedsiębiorstwa”
Nazwa beneficjenta: SUPRA GROUP Rafał Mucha
Całkowita wartość projektu: 2 227 601,04 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 579 755,33 PLN


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Strona internetowa Beneficjenta: supragroup.eu  www.rpo.podkarpackie.pl

 

 


 Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Dotacje na innowacje”

Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Handlowo-Usługowo-Produkcyjną K&R Rafał Mucha”
Nazwa beneficjenta: Supra Group Rafał Mucha
Wartość projektu: 293 157,48 PLN
Udział Unii Europejskiej: 146 578,74 PLN
Okres realizacji: 01.04.2011 – 31.03.2013

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 


 

 


Działanie 4.3 Kredyt technologiczny, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Dotacje na innowacje”

Tytuł projektu: „Znacząco ulepszone maszyny cukiernicze – efektem wdrożenia nowej technologii formowania ciasta”
Nazwa Beneficjenta: SUPRA GROUP Rafał Mucha
Wartość projektu: 1 976 100,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 349 670,00 PLN
Okres realizacji: 01.07.2012 – 30.09.2013

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

  Działanie 4.6 Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

 „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Dotacje na innowacje”

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie wynalazku w maszynach formujących ciasto przez firmę Supra Group”
Nazwa Beneficjenta: SUPRA GROUP Rafał Mucha
Wartość projektu: 7 129 695,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 898 250,00 PLN
Okres realizacji: 15.09.2012 – 30.06.2015


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 


 

HASBORG Rafał Mucha

Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/12/2016

na dostawę : Pięcio-osiowe centrum obróbcze wraz z wyposażeniem (1 szt.)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42610000-5 - Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe

 

W ramach projektu:

„Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R”

nr RPPK.01.04.01-18-0506/16

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

Podkarpacie Fundusz europejski

 

 

Zal_1_Oferta.docx Zal_2_Wzor umowy.doc Zal_3_Oswiadczenie_konflikt_interesow .docx Zal_4_Specyfikacja techniczna.docx
Zal_5_Oswiadczebie_brak_powiazan.docx Zal_6_Protokol_postepowania.docx Przetarg otwarty-nowy z datami  

 

 

HASBORG Rafał Mucha

Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

ogłasza wyniki postępowania ofertowego, nr ID: 1/12/2016

na dostawę: Pięcio-osiowego centrum obróbczego wraz z wyposażeniem (1 szt.)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42610000-5 - Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe

w ramach projektu:

„Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R”

nr RPPK.01.04.01-18-0506/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP:

W postępowaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, spłynęła 1 oferta, która spełniła wszystkie kryteria dostępowe oraz kryteria oceny i została wybrana do realizacji:

 

Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o.

Zdebradska 96

251 01 Ricany-Jazlovice

Republika Czeska

 

W dalszej kolejności wybrany Dostawca zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż strony mają możliwość podpisania oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami

Fundusze Europejskie Podkarpacie

 


 

 

 

Zaufali nam