Fundusze Europejskie Podkarpacie

Rakszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA 1/2017/21 Lab

 

Zamawiający Hasborg Rafał Mucha jako organizator postępowania informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na zakup oprogramowania komputerowego CAD i do zarządzania plikami nr 1/2017/21 Lab:

Wybrano do realizacji:
W zakresie części pierwszej Zapytania:
Ofertę złożoną przez Wykonawcę CAMDIVISION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego oferta zdobyła 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza. W zakresie części drugiej Zapytania: Ofertę złożoną przez Wykonawcę CAMDIVISION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego oferta zdobyła 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

UZASADNIENIE

Złożone przez wybranych Wykonawców we właściwym terminie oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu i nie podlegały wykluczeniu. Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów na podstawie przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert spośród zgłoszonych ofert i zostały tym samym uznane za oferty najkorzystniejsze w danych częściach zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udzieli zamówienia na dane części zamówienia wybranym Wykonawcą.

 


 

Zaufali nam