Rakszawa, 30.11.2017r.

 Fundusze Europejskie Podkarpacie

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG Z DNIA 16.11.2017

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postepowania ofertowego nr 02/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG z dnia 16.11.2017 dotyczącego „Dostawy infrastruktury komputerowej” realizowanego w trybie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych, firma HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:

 Info-Projekt IT Sp. z o.o.

Ul. Załęska 63b

35-322 Rzeszów

Zamawiający ma możliwość podpisania oświadczeń o braku powiązań z wybranym wykonawcą, których treść stanowi załączniki nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami do zapytania ofertowego.

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Dostawcą.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią protokołu z przeprowadzonego postepowania ofertowego, w tym celu należy skontaktować się z firmą HASBORG Rafał Mucha

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE_KOMPUTERY

 

 

 


 

 Rakszawa, 30.11.2017r.

Fundusze Europejskie Podkarpacie 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 04/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG Z DNIA 21.11.2017

 

Szanowni Państwo,

 W związku z zakończeniem postepowania ofertowego nr 04/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG z dnia 21.11.2017 dotyczącego „Dostawy programu do zarzadzania produkcją – 1 kpl.” realizowanego w trybie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych, firma HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:

 STIGO Sp. z o.o.

ul. Longinusa Podbipięty 29

31-980 Kraków

 Zamawiający ma możliwość podpisania oświadczeń o braku powiązań z wybranym wykonawcą, których treść stanowi załączniki nr nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami do zapytania ofertowego.

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Dostawcą.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią protokołu z przeprowadzonego postepowania ofertowego, w tym celu należy skontaktować się z firmą HASBORG Rafał Mucha

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE_ZARZADZANIE_PRODUKCJA

 


 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie

 Rakszawa, 30.11.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 05/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG Z DNIA 21.11.2017

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postepowania ofertowego nr 05/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG z dnia 21.11.2017 dotyczącego „Dostawy programu do komputerowego wspomagania projektowania/wytwarzania (CAD/CAM) – 1 kpl.” realizowanego w trybie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych, firma HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:

 

CAMdivision Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Błonie, ul. Sosnowa 10

55-330 Miękinia

Zamawiający ma możliwość podpisania oświadczeń o braku powiązań z wybranym wykonawcą, których treść stanowi załączniki nr nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami do zapytania ofertowego.

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Dostawcą.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią protokołu z przeprowadzonego postepowania ofertowego, w tym celu należy skontaktować się z firmą HASBORG Rafał Mucha

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE_DRUKARKI

 


 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie

 Rakszawa, 27.11.2017r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG Z DNIA 16.11.2017

  

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postepowania ofertowego nr 03/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG z dnia 16.11.2017 dotyczącego „Dostawy urządzeń drukujących” realizowanego w trybie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych, firma HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę: 

KNM CONSULTING Norbert Michalski

ul. Floriana 12/13B

05-850 Ożarów Mazowiecki 

Zamawiający ma możliwość podpisania oświadczeń o braku powiązań z wybranym wykonawcą, których treść stanowi załączniki nr nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami do zapytania ofertowego.

 

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Dostawcą.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią protokołu z przeprowadzonego postepowania ofertowego, w tym celu należy skontaktować się z firmą HASBORG Rafał Mucha

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE_DRUKARKI

  

Fundusze Europejskie Podkarpacie 

 Rakszawa, 27.11.2017r.

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG Z DNIA 14.11.2017

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postepowania ofertowego nr 01/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG z dnia 14.11.2017 dotyczącego „Dostawy i posadowienia hali namiotowej (magazynowej) (1 szt.)” realizowanego w trybie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych, firma HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:

MG PLAZA s.c.

ul. Kwiatkowskiego 79a

35-311 Rzeszów

Zamawiający ma możliwość podpisania oświadczeń o braku powiązań z wybranym wykonawcą, których treść stanowi załączniki nr nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami do zapytania ofertowego.

 Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Dostawcą.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią protokołu z przeprowadzonego postepowania ofertowego, w tym celu należy skontaktować się z firmą HASBORG Rafał Mucha

 


 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie                       

   Rakszawa, 21.11.2017r.

               

Zapytanie ofertowe

ID: 04/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

 

I. Zamawiający:

Nazwa: HASBORG Rafał Mucha

Adres pocztowy: 37-111 Rakszawa 508

NIP: 7941280946

REGON: 650231331

Strona internetowa: www.hasborg.pl

 

II. Rodzaj zamówienia: Dostawa poniżej 209 tyś. Euro

 

III. Nazwa zamówienia: Dostawa programu do zarzadzania produkcją –1 kpl. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 04/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy programu do zarzadzania produkcją – 1 kpl. Minimalne wymagane parametry/funkcjonalności oferowanego rozwiązania:

 1. 1.       Program do zarządzania produkcją – 1 kpl.:

a)      planowanie produkcji na danej zmianie

b)      wprowadzenie technologii surowcowej

c)       gospodarka magazynowa

d)      fakturowanie

e)      sporządzanie analiz

f)       płynna licencja dożywotnia  dla  20  użytkowników jednocześnie

g)      7  stanowisk rejestracji czasów pracy

h)      polska wersja  językowa

i)        kontowanie  operacji na produkcji  na każdym jej etapie

j)        Pełna kompatybilność z oprogramowaniem stosowanym w firmie HASBORG w zakresie wczytywania do programu zarządzania produkcji danych z  NX CAD/CAM SIEMENS , Solid Edge ,programu  do zarządzania działem konstrukcyjnym  PDC ,modułem CRM  oraz programem księgowym Rewizor

k)      System powinien mieć możliwość komunikacji w sieci lokalnej oraz przez protokół http;

l)        Możliwość dostosowywania systemu przez uprawnionego użytkownika w zakresie zmiany konfiguracji, dodawania przepływów danych oraz tworzenia zapytań;

m)    Szybkie wyszukiwanie gdzie dany element jest wykorzystywany (w jakich złożeniach, rysunkach czy kartach zmian);

n)      Funkcjonalność tworzenia złożeń budowanych z różnych struktur

 • o)      Przechowywanie danych w jednym, zarządzanym centralnie miejscu;

p)      opieka techniczna  do końca 2021 r.

Dostawa ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R ", nr: RPPK.01.04.01-18-0506/16-00.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

48150000-4 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

 1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty” oraz na podstawie dołączonego do oferty dokumentu rejestrowego,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

c)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli,

e)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 2, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
 2. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu przetargowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
 3. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Wzór oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
 4. Oferty można składać w języku polskim.
 5. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Każdy z oferentów może zastosować technologie równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 10. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
 12. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym przetargu) odrzuca się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” –na podstawie złożonych dokumentów.

 

VI. Miejsce i termin i warunki realizacji zamówienia

1. Termin realizacji dostawy:

a)      Program do zarządzania produkcją – nie później niż do końca 29.12.2017 r.

2. Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

3. Warunki dostawy:

a)      Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Dostawcy w godz. 7.00-15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanego miejsca realizacji dostawy.

b)      Wymagany maksymalny termin realizacji dostaw musi być zgodny z zadeklarowanymi terminami w złożonej Ofercie.

c)       Przedmiot dostawy musi być dostarczony wraz z wystawioną fakturą zawierającą ceny wynikające z oferty.

d)      Porozumiewanie się Zamawiającego z Dostawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Lp.

Kryterium (symbol)

Waga kryterium

1

Cena netto (C)

60%

2

Termin dostawy (T)

20%

3

Okres gwarancji (G)

20%

 

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 60%:

a)      Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.

b)      Cenę ofertową należy podać w walucie PLN.

c)       Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d)      W przypadku podania ceny w walucie obcej, do przeliczenia wartości oferty na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

e)      Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie dostawy całości przedmiotu zamówienia.

f)       Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty – Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

g)      W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

 

                      Cena netto oferty najniższej

C =                                                                    x 60 = ilość punktów

       Cena netto rozpatrywanej oferty

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 60 pkt.

 

 

 1. Kryterium: T – Termin dostawy – waga 20%

a)      W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu dostawy przedmiotu zamówienia

b)      Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach roboczych od dnia podpisania umowy z wybranym dostawcą

c)       Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego terminu dostawy, podanego w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

d)      W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Termin dostawy” wyliczony zostanie w oparciu o następujące przedziały:

 1. Termin dostawy: do 5 dni (włącznie) – 20 pkt.
 2. Termin dostawy: od 5 do 10 dni (włącznie) – 15 pkt.
 3. Termin dostawy: od 10 do 15 dni (włącznie) – 10 pkt.
 4. Termin dostawy: powyżej 15 dni – 0 pkt.

e)      Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

c)       W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Okres gwarancji” wyliczona zostanie w oparciu o następujące przedziały:

 1. Okres gwarancji: do 12 miesięcy (włącznie) – 0 pkt.
 2. Okres gwarancji: od 12 do 18 miesięcy (włącznie) – 5 pkt.
 3. Okres gwarancji: od 18 do 28 miesięcy (włącznie) – 10 pkt.
 4. Okres gwarancji: od 28 do 36 miesięcy (włącznie) – 15 pkt.
 5. Okres gwarancji: powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

d)      Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

 

Punkty przyznane w kryterium: Cena netto (C), Termin dostawy (T), Okres gwarancji (G), zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + T + G

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA NETTO”

T – liczba punktów przyznana w kryterium „Termin dostawy”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji”

 

IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

 1. Miejscem składania ofert jest: siedziba zamawiającego pod adresem 37-111 Rakszawa 508            
 2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 3. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 29.11.2017 roku do godziny 11:30, w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00 (ostatni dzień do godziny 11:30). W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 508
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę programu do zarządzania produkcją. ID: 04/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG – nie otwierać do dnia 29.11.2017 roku do godziny 12:00”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
 5. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i zawierać wymagane w niej załączniki.
 6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 7. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
 8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
 9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 10. Oferenci są związani ofertą do dnia 31.12.2017 r.
 11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 12. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 29.11.2017 r. o godzinie 12:00 pod adresem: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 13. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, 29.11.2017, godz. 12:00). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Oferentów oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za dostawę przedmiotu Zamówienia.
 14. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Oferenta, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, najpóźniej do dnia 01.12.2017 roku.
 15. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, w szczególności w przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania znaczącej liczby ofert, przy czym wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w takim przypadku nastąpi nie później niż do dnia 07.12.2017 roku.
 17. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, Zamawiający najpóźniej do dnia 01.12.2017 roku poinformuje wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty przewidującej najniższą cenę. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 19. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.
 20. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 27.11.2017 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 21. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez wskazywania autora pytania. 
 22. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Mucha w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: rmucha@hasborg.eu

 

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:

 1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Dostawcy, którego ofertę wybrano.
 2. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do postepowania.
 3. W przypadku, gdy Dostawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
 4. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający rości sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych deklarowanych przez Dostawcę w złożonej ofercie. W przypadku niespełnienia parametrów w stosunku do zadeklarowanych przez Oferenta, Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy.
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 6. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)      odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,

b)      niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 20% wartości umowy,

c)       zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:

a)      odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.

b)      zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia  – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 1. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
 2. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Dostawcę ofercie.
 3. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:

a)      zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

b)      zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub Zamawiającego,

c)       zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć,

d)      realizacji zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
 2. Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku: 

a)      przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)      działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,

c)       wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;

d)      wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

e)      konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

f)       innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.

 1. W sytuacjach opisanych w niniejszym postepowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu dostawy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

 

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym przetargu mają zastosowanie uregulowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych
 2. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

 

XII. Załączniki do przetargu otwartego;

 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty wraz z oświadczeniami
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający).
 4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający).
 5. Załącznik nr 5 – Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający).
     
     6

 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie

                          Rakszawa, 21.11.2017r.

Zapytanie ofertowe

ID: 05/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

 

I. Zamawiający:

Nazwa: HASBORG Rafał Mucha

Adres pocztowy: 37-111 Rakszawa 508

NIP: 7941280946

REGON: 650231331

Strona internetowa: www.hasborg.pl

 

II. Rodzaj zamówienia: Dostawa poniżej 209 tyś. Euro

 

III. Nazwa zamówienia: Dostawa programu do komputerowego wspomagania projektowania/wytwarzania (CAD/CAM) – 1 kpl. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 05/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy programu do komputerowego wspomagania projektowania/wytwarzania (CAD/CAM) – 1 kpl. Minimalne wymagane parametry/funkcjonalności oferowanego rozwiązania:

 1. 1.       Program do komputerowego wspomagania projektowania/wytwarzania (CAD/CAM) – 1 kpl.:

a)      Komercyjna licencja sieciowa, wpływająca na pakiet zintegrowanego oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i wytwarzania (CAM);

b)      Licencja dożywotnia;

c)      Możliwość czasowego wypożyczania licencji na komputer zewnętrzny;

d)      Polska wersja językowa programu;

e)      Obsługiwany system operacyjny Windows 7, 8.1, 10 (64-bit) lub równoważny, kompatybilny;

f)       Roczna opieka techniczna;

g)      Pełna kompatybilność z oprogramowaniem stosowanym w dziale konstrukcyjno-technologicznym firmy HASBORG tj. wymiana danych przez natywne formaty plików z pełnym przenoszeniem historii tworzenia modelu 3D, struktury złożeń, kolorów, warstw, atrybutów plików oraz asocjatywności z posiadaną dokumentacją 2D (CAD), pełne przenoszenie historii tworzenia operacji obróbki i ich asocjatywność z modelem 3D (CAM), asocjatywność pomiędzy modelem 3D a obliczeniami MES (CAE) oraz wzajemna praca na strukturze złożeń bez konieczności translacji w zakresie zarządzania plikami.

Funkcjonalność programu:

h)      Parametryczne modelowanie bryłowo-powierzchniowe 3D;

i)        Tworzenie złożeń 3D;

j)        Tworzenie dokumentacji 2D;

k)      Moduł do gięcia blach;

l)        Tworzenie powierzchni poprzez definicję zmiany przekroju;

m)   Tworzenie powierzchni przez dopasowanie do wybranych referencji punktów;

n)      Automatyczne tworzenie powierzchni przejściowych pomiędzy trzema lub więcej oddzielnymi powierzchniami;

 • o)      Automatyczne upraszczanie geometrii;

p)      Wycinanie bryły inną bryłą po ścieżce;

q)      Tworzenie powierzchni prostokreślnych, prostopadłych do innych powierzchni (modelowanie krzywek);

r)       Modelowanie krzywych Spline co najmniej 5-tego stopnia;

s)       Translatory dwukierunkowe: STEP, IGES, PARASOLID, ACIS, DWG/DXF, STL.;

t)       Translatory bezpośrednie do SolidWorks, Solid Edge i NX;

u)      Import/eksport do formatu JT;

v)      Edycja bezpośrednia importowanych brył dotycząca w szczególności: zmiana promieni zaokrąglenia, średnic otworów, usuwanie otworów i promieni, zmiana pochylenia ścianek i głębokości kieszeni;

w)    Wymiarowanie w 3D zaimportowanych brył i edycja kształtu brył za pomocą tych wymiarów;

x)      Moduł do modelowania spawów;

y)      Moduł do modelowania elementów hydraulicznych wraz z biblioteką norm;

z)       Operacje do frezowania 2.5,3,4, 5-osiowego oraz wiercenia;

aa)  Operacje toczenia 2-osiowego i obsługi narzędzi napędzanych osi CY;

bb)  Symulacja obróbki na wirtualnej maszynie na bazie kodu NC;

cc)   Zmiana położenia bazy (punktu względem którego generuje się kod NC) bez konieczności przeliczania ścieżki.

dd)  Zmiana wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki – dynamiczna aktualizacja czasu obróbki.

ee)  Moduł do tworzenia postprocesorów.

ff)     Optymalizacja posuwu w zależności od przekroju warstwy skrawanej w operacjach frezowania.

gg)  Obróbka zgrubna frezowaniem ze stałym kątem opasania

hh)  Kopiowanie operacji obróbki między plikami (metoda kopiuj/wklej).

ii)      Moduł PMI (PMI - Product and Manufacturing Information), do nadawania wymiarów, tolerancji kształtu i wymiarów, na modelu 3D

jj)      Przeglądarka do otwierania plików 3D zawierających informacje PMI

 

Dostawa ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R ", nr: RPPK.01.04.01-18-0506/16-00.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

48320000-7 – Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania

48321100-5 – Systemy projektowania wspomaganego komputerowo

48323000-8 – Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

 1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty” oraz na podstawie dołączonego do oferty dokumentu rejestrowego,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

c)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli,

e)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 2, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
 2. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu przetargowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
 3. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Wzór oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
 4. Oferty można składać w języku polskim.
 5. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Każdy z oferentów może zastosować technologie równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 10. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
 12. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym przetargu) odrzuca się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” –na podstawie złożonych dokumentów.

 

VI. Miejsce i termin i warunki realizacji zamówienia

1. Termin realizacji dostawy:

a)      Program do komputerowego wspomagania projektowania/wytwarzania (CAD/CAM) – 1 kpl. – nie później niż do końca 29.12.2017 r.

2. Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

3. Warunki dostawy:

a)      Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Dostawcy w godz. 7.00-15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanego miejsca realizacji dostawy.

b)      Wymagany maksymalny termin realizacji dostaw musi być zgodny z zadeklarowanymi terminami w złożonej Ofercie.

c)       Przedmiot dostawy musi być dostarczony wraz z wystawioną fakturą zawierającą ceny wynikające z oferty.

d)      Porozumiewanie się Zamawiającego z Dostawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Lp.

Kryterium (symbol)

Waga kryterium

1

Cena netto (C)

60%

2

Termin dostawy (T)

20%

3

Okres gwarancji (G)

20%

 

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 60%:

a)      Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.

b)      Cenę ofertową należy podać w walucie PLN.

c)       Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d)      W przypadku podania ceny w walucie obcej, do

 

                      Cena netto oferty najniższej

C =     --------------------------------  x 60 = ilość punktów

       Cena netto rozpatrywanej oferty

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 60 pkt.

 

 

 1. Kryterium: T – Termin dostawy – waga 20%

a)      W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu dostawy przedmiotu zamówienia

b)      Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach roboczych od dnia podpisania umowy z wybranym dostawcą

c)       Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego terminu dostawy, podanego w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

d)      W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Termin dostawy” wyliczony zostanie w oparciu o następujące przedziały:

 1. Termin dostawy: do 5 dni (włącznie) – 20 pkt.
 2. Termin dostawy: od 5 do 10 dni (włącznie) – 15 pkt.
 3. Termin dostawy: od 10 do 15 dni (włącznie) – 10 pkt.
 4. Termin dostawy: powyżej 15 dni – 0 pkt.

e)      Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

f)       Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 29.12.2017 roku.

 

 1. Kryterium G – Okres gwarancji – waga 20%

a)      Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu dostawy przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym).

b)      Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

c)       W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Okres gwarancji” wyliczona zostanie w oparciu o następujące przedziały:

 1. Okres gwarancji: do 12 miesięcy (włącznie) – 0 pkt.
 2. Okres gwarancji: od 12 do 18 miesięcy (włącznie) – 5 pkt.
 3. Okres gwarancji: od 18 do 28 miesięcy (włącznie) – 10 pkt.
 4. Okres gwarancji: od 28 do 36 miesięcy (włącznie) – 15 pkt.
 5. Okres gwarancji: powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

d)      Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

 

 

 

Punkty przyznane w kryterium: Cena netto (C), Termin dostawy (T), Okres gwarancji (G), zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + T + G

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA NETTO”

T – liczba punktów przyznana w kryterium „Termin dostawy”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji”

 

IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

 1. Miejscem składania ofert jest: siedziba zamawiającego pod adresem 37-111 Rakszawa 508            
 2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 3. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 29.11.2017 roku do godziny 11:30, w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00 (ostatni dzień do godziny 11:30). W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 508
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę programu do komputerowego wspomagania projektowania/wytwarzania (CAD/CAM) – 1 kpl. ID: 05/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG – nie otwierać do dnia 29.11.2017 roku do godziny 13:00”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
 5. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i zawierać wymagane w niej załączniki.
 6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 7. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
 8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
 9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 10. Oferenci są związani ofertą do dnia 31.12.2017 r.
 11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 12. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 29.11.2017 r. o godzinie 13:00 pod adresem: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 13. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, 24.11.2017, godz. 13:00). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Oferentów oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za dostawę przedmiotu Zamówienia.
 14. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Oferenta, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, najpóźniej do dnia 01.12.2017 roku.
 15. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, w szczególności w przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania znaczącej liczby ofert, przy czym wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w takim przypadku nastąpi nie później niż do dnia 07.12.2017 roku.
 17. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, Zamawiający najpóźniej do dnia 01.12.2017 roku poinformuje wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty przewidującej najniższą cenę. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 19. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.
 20. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 27.11.2017 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 21. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez wskazywania autora pytania. 
 22. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Mucha w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: rmucha@hasborg.eu

 

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:

 1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Dostawcy, którego ofertę wybrano.
 2. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do postepowania.
 3. W przypadku, gdy Dostawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
 4. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający rości sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych deklarowanych przez Dostawcę w złożonej ofercie. W przypadku niespełnienia parametrów w stosunku do zadeklarowanych przez Oferenta, Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy.
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 6. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)      odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,

b)      niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 20% wartości umowy,

c)       zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:

a)      odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.

b)      zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia  – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 1. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
 2. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Dostawcę ofercie.
 3. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:

a)      zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

b)      zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub Zamawiającego,

c)       zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć,

d)      realizacji zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
 2. Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku: 

a)      przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)      działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,

c)       wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;

d)      wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

e)      konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

f)       innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.

 1. W sytuacjach opisanych w niniejszym postepowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu dostawy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

 

 

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym przetargu mają zastosowanie uregulowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych
 2. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

 

XII. Załączniki do przetargu otwartego;

 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty wraz z oświadczeniami
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający).
 4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający).
 5. Załącznik nr 5 – Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający).
     
     6


 

 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie

     Rakszawa, 16.11.2017r.

               

Zapytanie ofertowe

ID: 03/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

 

I. Zamawiający:

Nazwa: HASBORG Rafał Mucha

Adres pocztowy: 37-111 Rakszawa 508

NIP: 7941280946

REGON: 650231331

Strona internetowa: www.hasborg.pl

 

II. Rodzaj zamówienia: Dostawa poniżej 209 tyś. Euro

 

III. Nazwa zamówienia: Dostawa urządzeń drukujących zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 03/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy urządzeń drukujących. Minimalne wymagane parametry techniczne oferowanego rozwiązania:

 1. 1.       PLOTER  do drukowania rysunków technicznych - 1 szt.:
 • Format: A0++
 • Podstawa z koszem na wydruki
 • Szybkość drukowania: min. 28s (rysunek A1)
 • Ilość pojemników z tuszem: min. 6 szt.
 • Technologia druku: termiczna
 • Rozdzielczość druku: 2400x1200dpi
 • LAN: karta sieciowa
 • Ploter fabrycznie nowy

 

 1. 2.       Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 szt.:
 • Laserowy druk monochromatyczny w formacie A3/A4
 • Kopiowanie
 • Skanowanie (skanowanie do e-mail, do USB, do sieci)
 • Faks
 • Dupleks druku i skanu
 • Możliwość połączenia z siecią LAN (karta sieciowa)
 • Urządzenie fabrycznie nowe

 

 1. 3.       Drukarka sieciowa A4 – 1 szt.:
 • Laserowy druk kolorowy
 • Rozdzielczość wydruku 1200x1200 dpi
 • Duplex
 • Min szybkość druku w kolorze 35 str./min.
 • LAN: karta sieciowa
 • Drukarka fabrycznie nowa

 

Dostawa ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R ", nr: RPPK.01.04.01-18-0506/16-00.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30232100-5 Drukarki i plotery

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

 1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty” oraz na podstawie dołączonego do oferty dokumentu rejestrowego,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

c)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli,

e)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 2, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
 2. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu przetargowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
 3. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Wzór oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
 4. Oferty można składać w języku polskim.
 5. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Każdy z oferentów może zastosować technologie równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 10. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
 12. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym przetargu) odrzuca się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” –na podstawie złożonych dokumentów.

 

VI. Miejsce i termin i warunki realizacji zamówienia

1. Termin realizacji dostawy:

a)      PLOTER  do drukowania rysunków technicznych - 1 szt. – nie później niż do końca 29.12.2017 r.

b)      Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 szt. – nie później niż do końca 29.12.2017 r.

c)       Drukarka sieciowa A4 – 1 szt. – nie później niż do końca 29.12.2017 r.

2. Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

3. Warunki dostawy:

a)      Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Dostawcy w godz. 7.00-15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanego miejsca realizacji dostawy.

b)      Wymagany maksymalny termin realizacji dostaw musi być zgodny z zadeklarowanymi terminami w złożonej Ofercie.

c)       Przedmiot dostawy musi być dostarczony wraz z wystawioną fakturą zawierającą ceny wynikające z oferty.

d)      Porozumiewanie się Zamawiającego z Dostawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Lp.

Kryterium (symbol)

Waga kryterium

1

Cena netto (C)

60%

2

Termin dostawy (T)

20%

3

Okres gwarancji (G)

20%

 

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 60%:

a)      Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.

b)      Cenę ofertową należy podać w walucie PLN.

c)       Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d)      W przypadku podania ceny w walucie obcej, do przeliczenia wartości oferty na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

e)      Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie dostawy całości przedmiotu zamówienia.

f)       Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty – Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

g)      W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

 

                      Cena netto oferty najniższej

C =                                                                    x 60 = ilość punktów

       Cena netto rozpatrywanej oferty

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 60 pkt.

 

 

 1. Kryterium: T – Termin dostawy – waga 20%

a)      W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu dostawy przedmiotu zamówienia

b)      Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach roboczych od dnia podpisania umowy z wybranym dostawcą

c)       Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego terminu dostawy, podanego w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

d)      W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Termin dostawy” wyliczony zostanie w oparciu o następujące przedziały:

 1. Termin dostawy: do 5 dni (włącznie) – 20 pkt.
 2. Termin dostawy: od 5 do 10 dni (włącznie) – 15 pkt.
 3. Termin dostawy: od 10 do 15 dni (włącznie) – 10 pkt.
 4. Termin dostawy: powyżej 15 dni – 0 pkt.

e)      Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

f)       Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 29.12.2017 roku.

 

3. Kryterium G – Okres gwarancji – waga 20%

a)      Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu dostawy przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym).

b)      Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

c)       W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Okres gwarancji” wyliczona zostanie w oparciu o następujące przedziały:

 1. Okres gwarancji: do 12 miesięcy (włącznie) – 0 pkt.
 2. Okres gwarancji: od 12 do 18 miesięcy (włącznie) – 5 pkt.
 3. Okres gwarancji: od 18 do 28 miesięcy (włącznie) – 10 pkt.
 4. Okres gwarancji: od 28 do 36 miesięcy (włącznie) – 15 pkt.
 5. Okres gwarancji: powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

d)      Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

Punkty przyznane w kryterium: Cena netto (C), Termin dostawy (T), Okres gwarancji (G), zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + T + G

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA NETTO”

T – liczba punktów przyznana w kryterium „Termin dostawy”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji”

 

IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

 1. Miejscem składania ofert jest: siedziba zamawiającego pod adresem 37-111 Rakszawa 508            
 2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 3. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 24.11.2017 roku do godziny 11:30, w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00 (ostatni dzień do godziny 11:30). W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 508
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę urządzeń drukujących. ID: 03/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG – nie otwierać do dnia 24.11.2017 roku do godziny 13:00”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
 5. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i zawierać wymagane w niej załączniki.
 6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 7. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
 8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
 9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 10. Oferenci są związani ofertą do dnia 31.12.2017 r.
 11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 12. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 24.11.2017 r. o godzinie 13:00 pod adresem: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 13. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, 24.11.2017, godz. 13:00). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Oferentów oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za dostawę przedmiotu Zamówienia.
 14. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Oferenta, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, najpóźniej do dnia 27.11.2017 roku.
 15. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, w szczególności w przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania znaczącej liczby ofert, przy czym wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w takim przypadku nastąpi nie później niż do dnia 04.12.2017 roku.
 17. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, Zamawiający najpóźniej do dnia 27.11.2017 roku poinformuje wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty przewidującej najniższą cenę. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 19. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.
 20. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 21.11.2017 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 21. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez wskazywania autora pytania. 
 22. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Mucha w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: rmucha@hasborg.eu

 

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:

 1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Dostawcy, którego ofertę wybrano.
 2. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do postepowania.
 3. W przypadku, gdy Dostawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
 4. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający rości sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych deklarowanych przez Dostawcę w złożonej ofercie. W przypadku niespełnienia parametrów w stosunku do zadeklarowanych przez Oferenta, Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy.
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 6. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)      odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,

b)      niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 20% wartości umowy,

c)       zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:

a)      odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.

b)      zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia  – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 1. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
 2. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Dostawcę ofercie.
 3. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:

a)      zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

b)      zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub Zamawiającego,

c)       zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć,

d)      realizacji zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
 2. Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku: 

a)      przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)      działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,

c)       wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;

d)      wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

e)      konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

f)       innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.

 1. W sytuacjach opisanych w niniejszym postepowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu dostawy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

 

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym przetargu mają zastosowanie uregulowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych
 2. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

 

XII. Załączniki do przetargu otwartego;

 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty wraz z oświadczeniami
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający).
 4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający).
 5. Załącznik nr 5 – Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający).
     
     6


 

 

 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie                                                                                  

                    Rakszawa, 16.11.2017r.

               

Zapytanie ofertowe

ID: 02/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

 

I. Zamawiający:

Nazwa: HASBORG Rafał Mucha

Adres pocztowy: 37-111 Rakszawa 508

NIP: 7941280946

REGON: 650231331

Strona internetowa: www.hasborg.pl

II. Rodzaj zamówienia: Dostawa poniżej 209 tyś. Euro

III. Nazwa zamówienia: Dostawa infrastruktury komputerowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 02/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy infrastruktury komputerowej. Minimalne wymagane parametry techniczne oferowanego rozwiązania:

 1. 1.       Zestaw komputerowy do certyfikowanych zastosowań komputerowego wspomagania projektowania (1 kpl.):
 • Monitor 24’ 16/10 IPS

Stacja Robocza

 • Minimalna ilość rdzeni procesora: 6
 • Minimalna częstotliwość taktowania procesora : 3800 MHz
 • Pamięć podręczna L3 nie mniejsza niż – 15 MB
 • Dysk twardy SSD min.: 250 GB
 • Dysk twardy min.: 2TB (magnetyczny)
 • Certyfikowana karta graficzna do zastosowań systemu CAD
 • Min. pamięć operacyjna 32 GB
 • Oprogramowanie biurowe
 • System operacyjny
 • Zestaw fabrycznie nowy

 

 1. 2.       Zestawy komputerowe – 4 kpl.:

Monitor (stacjonarny):

 • Monitor 24’
 • 16/10 IPS

Stacja robocza lub laptop:

 • Minimalna częstotliwość taktowania procesora : 3000 MHz
 • Dysk twardy SSD min 250 GB
 • Dysk twardy min 2TB (magnetyczny)
 • Min pamięć 8GB
 • System operacyjny
 • Oprogramowanie biurowe
 • Wyjścia karty graficznej - wyjście HDMI
 • Komunikacja LAN i WiFi
 • Zestawy fabrycznie nowe

 

Dostawa ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R ", nr: RPPK.01.04.01-18-0506/16-00.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30213000-5 Komputery osobiste

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

 1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty” oraz na podstawie dołączonego do oferty dokumentu rejestrowego,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

c)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli,

e)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 2, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
 2. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu przetargowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
 3. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Wzór oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
 4. Oferty można składać w języku polskim.
 5. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Każdy z oferentów może zastosować technologie równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 10. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
 12. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym przetargu) odrzuca się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” –na podstawie złożonych dokumentów.

VI. Miejsce i termin i warunki realizacji zamówienia

1. Termin realizacji dostawy:

a)      Zestaw komputerowy do certyfikowanych zastosowań komputerowego wspomagania projektowania (1 kpl.) – nie później niż do końca 29.12.2017 r.

b)      Zestawy komputerowe (4 kpl.) – nie później niż do końca 29.12.2017 r.

2. Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

3. Warunki dostawy:

a)      Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Dostawcy w godz. 7.00-15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanego miejsca realizacji dostawy.

b)      Wymagany maksymalny termin realizacji dostaw musi być zgodny z zadeklarowanymi terminami w złożonej Ofercie.

c)       Przedmiot dostawy musi być dostarczony wraz z wystawioną fakturą zawierającą ceny wynikające z oferty.

d)      Porozumiewanie się Zamawiającego z Dostawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Lp.

Kryterium (symbol)

Waga kryterium

1

Cena netto (C)

60%

2

Termin dostawy (T)

20%

3

Okres gwarancji (G)

20%

 

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 60%:

a)      Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.

b)      Cenę ofertową należy podać w walucie PLN.

c)       Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d)      W przypadku podania ceny w walucie obcej, do przeliczenia wartości oferty na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

e)      Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie dostawy całości przedmiotu zamówienia.

f)       Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty – Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

g)      W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

 

                      Cena netto oferty najniższej

C =                                                                    x 60 = ilość punktów

       Cena netto rozpatrywanej oferty

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 60 pkt.

 

 

 1. Kryterium: T – Termin dostawy – waga 20%

a)      W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu dostawy przedmiotu zamówienia

b)      Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach roboczych od dnia podpisania umowy z wybranym dostawcą

c)       Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego terminu dostawy, podanego w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

d)      W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Termin dostawy” wyliczony zostanie w oparciu o następujące przedziały:

 1. Termin dostawy: do 5 dni (włącznie) – 20 pkt.
 2. Termin dostawy: od 5 do 10 dni (włącznie) – 15 pkt.
 3. Termin dostawy: od 10 do 15 dni (włącznie) – 10 pkt.
 4. Termin dostawy: powyżej 15 dni – 0 pkt.

e)      Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

f)       Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 29.12.2017 roku.

 

 1. Kryterium G – Okres gwarancji – waga 20%

a)      Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu dostawy przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym).

b)      Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

c)       W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Okres gwarancji” wyliczona zostanie w oparciu o następujące przedziały:

 1. Okres gwarancji: do 12 miesięcy (włącznie) – 0 pkt.
 2. Okres gwarancji: od 12 do 18 miesięcy (włącznie) – 5 pkt.
 3. Okres gwarancji: od 18 do 28 miesięcy (włącznie) – 10 pkt.
 4. Okres gwarancji: od 28 do 36 miesięcy (włącznie) – 15 pkt.
 5. Okres gwarancji: powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

d)      Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

 

Punkty przyznane w kryterium: Cena netto (C), Termin dostawy (T), Okres gwarancji (G), zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + T + G

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA NETTO”

T – liczba punktów przyznana w kryterium „Termin dostawy”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji”

 

IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

 1. Miejscem składania ofert jest: siedziba zamawiającego pod adresem 37-111 Rakszawa 508            
 2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 3. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 24.11.2017 roku do godziny 11:30, w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00 (ostatni dzień do godziny 11:30). W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 508
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę infrastruktury komputerowej. ID: 02/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG – nie otwierać do dnia 24.11.2017 roku do godziny 12:00”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
 5. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i zawierać wymagane w niej załączniki.
 6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 7. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
 8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
 9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 10. Oferenci są związani ofertą do dnia 31.12.2017 r.
 11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 12. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 24.11.2017 r. o godzinie 12:00 pod adresem: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 13. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, 24.11.2017, godz. 12:00). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Oferentów oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za dostawę przedmiotu Zamówienia.
 14. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Oferenta, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, najpóźniej do dnia 27.11.2017 roku.
 15. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, w szczególności w przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania znaczącej liczby ofert, przy czym wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w takim przypadku nastąpi nie później niż do dnia 04.12.2017 roku.
 17. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, Zamawiający najpóźniej do dnia 27.11.2017 roku poinformuje wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty przewidującej najniższą cenę. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 19. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.
 20. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 21.11.2017 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 21. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez wskazywania autora pytania. 
 22. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Mucha w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: rmucha@hasborg.eu

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:

 1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Dostawcy, którego ofertę wybrano.
 2. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do postepowania.
 3. W przypadku, gdy Dostawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
 4. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający rości sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych deklarowanych przez Dostawcę w złożonej ofercie. W przypadku niespełnienia parametrów w stosunku do zadeklarowanych przez Oferenta, Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy.
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 6. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)      odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,

b)      niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 20% wartości umowy,

c)       zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:

a)      odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.

b)      zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia  – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 1. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
 2. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Dostawcę ofercie.
 3. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:

a)      zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

b)      zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub Zamawiającego,

c)       zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć,

d)      realizacji zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
 2. Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku: 

a)      przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)      działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,

c)       wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;

d)      wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

e)      konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

f)       innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.

 1. W sytuacjach opisanych w niniejszym postepowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu dostawy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym przetargu mają zastosowanie uregulowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych
 2. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

XII. Załączniki do przetargu otwartego;

 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty wraz z oświadczeniami
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający).
 4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający).
 5. Załącznik nr 5 – Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający).

 

 

 

     
     6


 

 

 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie                    

      Rakszawa, 14.11.2017r.


               

Zapytanie ofertowe

ID: 01/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

 

I. Zamawiający:

Nazwa: HASBORG Rafał Mucha

Adres pocztowy: 37-111 Rakszawa 508

NIP: 7941280946

REGON: 650231331

Strona internetowa: www.hasborg.pl

II. Rodzaj zamówienia: Dostawa poniżej 209 tyś. Euro

III. Nazwa zamówienia: Dostawa i posadowienie hali namiotowej (magazynowej) (1 szt.) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 01/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:

 1. 1.       Dostawa i posadowienie: Hala namiotowa (magazynowa) (1szt.). Minimalne wymagane parametry techniczne oferowanego rozwiązania:
 • Podwójny dach plandekowy
 • Ściany pełne wykonane z płyty warstwowej: 80mm
 • Wysokość ścian wykonanych z płyt: 3,00m
 • Kolor płyt: grafit
 • Wymiary:

- Szerokość: 8,00m

- Długość: 20,00 m

- Wysokość: 3,00m

 • Dwie bramy panelowe, segmentowe ze świetlikami oraz wewnętrznymi drzwiami małymi
 • Automatyczne otwieranie bram wejściowych
 • Szerokość bram: 3,00m
 • Konstrukcja aluminiowa
 • Podłoże wyłożone kostką brukową
 • Kołnierz plandekowy zabezpieczający wpływ wody do środka hali

 

Dostawa ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R ", nr: RPPK.01.04.01-18-0506/16-00.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39522530-1 Namioty

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

 1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty” oraz na podstawie dołączonego do oferty dokumentu rejestrowego,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

c)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli,

e)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 2, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
 2. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu przetargowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
 3. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Wzór oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
 4. Oferty można składać w języku polskim.
 5. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Każdy z oferentów może zastosować technologie równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.
 7. Oferty powinny zawierać okres ważności, przy czym minimalny okres związania ofertą nie może być krótszy niż 60dni
 8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 9. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 10. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 11. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
 13. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym przetargu) odrzuca się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” –na podstawie złożonych dokumentów.

VI. Miejsce i termin i warunki realizacji zamówienia

1. Termin realizacji dostawy:

a)      Hala namiotowa (magazynowa) (1szt.) – nie później niż do końca 29.12.2017 r.

2. Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

3. Warunki dostawy:

a)      Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Dostawcy w godz. 7.00-15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanego miejsca realizacji dostawy.

b)      Wymagany maksymalny termin realizacji dostaw musi być zgodny z zadeklarowanymi terminami w złożonej Ofercie.

c)       Przedmiot dostawy musi być dostarczony wraz z wystawioną fakturą zawierającą ceny wynikające z oferty.

d)      Porozumiewanie się Zamawiającego z Dostawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Lp.

Kryterium (symbol)

Waga kryterium

1

Cena netto (C)

80%

2

Okres gwarancji (G)

20%

 

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 80%:

a)      Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.

b)      Cenę ofertową należy podać w walucie PLN.

c)       Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d)      W przypadku podania ceny w walucie obcej, do przeliczenia wartości oferty na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

e)      Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie dostawy całości przedmiotu zamówienia.

f)       Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty – Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

g)      W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

 Cena netto oferty najniższej

C =   x 80 = ilość punktów

       Cena netto rozpatrywanej oferty

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 80 pkt.

 

 1. Kryterium G – Okres gwarancji – waga 20%

a)      Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu dostawy przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym).

b)      Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

c)       W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Okres gwarancji” wyliczona zostanie w oparciu o następujące przedziały:

 1. Okres gwarancji: do 12 miesięcy (włącznie) – 0 pkt.
 2. Okres gwarancji: od 12 do 18 miesięcy (włącznie) – 5 pkt.
 3. Okres gwarancji: od 18 do 28 miesięcy (włącznie) – 10 pkt.
 4. Okres gwarancji: od 28 do 36 miesięcy (włącznie) – 15 pkt.
 5. Okres gwarancji: powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

d)      Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

Punkty przyznane w kryterium: Cena netto (C), Okres gwarancji (G), zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + G

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA NETTO”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

 1. Miejscem składania ofert jest: siedziba zamawiającego pod adresem 37-111 Rakszawa 508            
 2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 3. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 23.11.2017 roku do godziny 11:30, w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00 (ostatni dzień do godziny 11:30). W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 508
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę i posadowienie hali namiotowej (magazynowej) (1szt.) ID: 01/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG – nie otwierać do dnia 23.11.2017 roku do godziny 12:00”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
 5. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i zawierać wymagane w niej załączniki.
 6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 7. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
 8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
 9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 10. Oferenci są związani ofertą do dnia 31.12.2017 r.
 11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 12. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 23.11.2017 r. o godzinie 12:00 pod adresem: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 13. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, 23.11.2017, godz. 12:00). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Oferentów oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za dostawę przedmiotu Zamówienia.
 14. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Oferenta, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, najpóźniej do dnia 27.11.2017 roku.
 15. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, w szczególności w przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania znaczącej liczby ofert, przy czym wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w takim przypadku nastąpi nie później niż do dnia 04.12.2017 roku.
 17. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, Zamawiający najpóźniej do dnia 27.11.2017 roku poinformuje wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty przewidującej najniższą cenę. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 19. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.
 20. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 20.11.2017 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 21. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez wskazywania autora pytania. 
 22. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Mucha w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: rmucha@hasborg.eu

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:

 1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Dostawcy, którego ofertę wybrano.
 2. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do postepowania.
 3. W przypadku, gdy Dostawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
 4. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający rości sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych deklarowanych przez Dostawcę w złożonej ofercie. W przypadku niespełnienia parametrów w stosunku do zadeklarowanych przez Oferenta, Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy.
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 6. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)      odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,

b)      niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 20% wartości umowy,

c)       zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:

a)      odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.

b)      zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia  – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 1. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
 2. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Dostawcę ofercie.
 3. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:

a)      zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

b)      zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub Zamawiającego,

c)       zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć,

d)      realizacji zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
 2. Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku: 

a)      przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)      działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,

c)       wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;

d)      wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

e)      konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

f)       innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.

 1. W sytuacjach opisanych w niniejszym postepowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu dostawy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym przetargu mają zastosowanie uregulowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych
 2. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

XII. Załączniki do przetargu otwartego;

 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty wraz z oświadczeniami
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający).
 4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający).
 5. Załącznik nr 5 – Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający).

  

 

 

 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie

 Rakszawa, 19.10.2017r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/10/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG Z DNIA 04.09.2017

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postepowania ofertowego nr 01/10/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG z dnia 04.10.2017 dotyczącego „Dostawa Żurawia słupowego z wyposażeniem (1 kpl.)” realizowanego w trybie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych, firma HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE

PROHAMAT SERVICE JACEK PRZYBYLSKI

UL. KRUSZCOWA 4

41-902 BYTOM

 

 

Zamawiający ma możliwość podpisania oświadczeń o braku powiązań z wybranym wykonawcą, których treść stanowi załączniki nr nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami do zapytania ofertowego.

 

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Dostawcą.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią protokołu z przeprowadzonego postepowania ofertowego, w tym celu należy skontaktować się z firmą HASBORG Rafał Mucha

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE_ŻURAW-2


 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie  

 Rakszawa, 19.10.2017r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/10/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG Z DNIA 05.10.2017

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postepowania ofertowego nr 02/10/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG z dnia 05.10.2017 dotyczącego „Dostawa Wózka widłowego z wyposażeniem (1 kpl.)” realizowanego w trybie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych, firma HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:

 

JUNGHEINRICH POLSKA SP. Z O.O.

UL. ŚWIERKOWA 3 – BRONISZE

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

 

Zamawiający ma możliwość podpisania oświadczeń o braku powiązań z wybranym wykonawcą, których treść stanowi załączniki nr nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami do zapytania ofertowego.

 

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Dostawcą.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią protokołu z przeprowadzonego postepowania ofertowego, w tym celu należy skontaktować się z firmą HASBORG Rafał Mucha

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE_WÓZEK-1


 


Fundusze Europejskie Podkarpacie 

Rakszawa, 05.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe
ID: 02/10/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

I. Zamawiający:


Nazwa: HASBORG Rafał Mucha
Adres pocztowy: 37-111 Rakszawa 508
NIP: 7941280946
REGON: 650231331
Strona internetowa: www.hasborg.pl
II. Rodzaj zamówienia: Dostawa poniżej 209 tyś. Euro


III. Nazwa zamówienia: Dostawa Wózka widłowego z wyposażeniem (1 kpl.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 02/10/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG


IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:


Przedmiotem postepowania jest wybór dostawy Wózka widłowego wraz z wyposażeniem.
Minimalne wymagania techniczne w stosunku do przedmiotu zamówienia:
- udźwig nominalny min 3500 kg
- wysokość podnoszenia min 3350 mm
- długość wideł 1200 mm
- wózek wyposażony w dodatkową parę wideł o długości 2,2 m do transportu długich ładunków
- napęd LPG
- rozstaw osi 500 mm
- moc silnika min 44 kW
- system aktywnej stabilności
- system wykrywania obecności operatora
- podwójny system hamowania
- wyświetlacz z systemem diagnostycznym
- oświetlenie przednie oraz oświetlenie tylne
- kabina
Dostawa ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R ", nr: RPPK.01.04.01-18-0506/16-00.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42415110-2 - Wózki widłowe
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:


1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty” oraz na podstawie dołączonego do oferty dokumentu rejestrowego,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”,
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
3. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 2, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
4. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu przetargowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
5. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Wzór oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
6. Oferty można składać w języku polskim.
7. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Każdy z oferentów może zastosować technologie równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.
9. Oferty powinny zawierać okres ważności, przy czym minimalny okres związania ofertą nie może być krótszy niż 60dni
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
12. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
15. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym przetargu) odrzuca się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” –na podstawie złożonych dokumentów.

VI. Miejsce i termin i warunki realizacji zamówienia


1. Termin realizacji dostawy:
a) Wózek widłowy z wyposażeniem 1 kpl.. - nie później niż do końca 31.12.2017 r.

2. Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa
3. Warunki dostawy:
a) Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Dostawcy w godz. 7.00-15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanego miejsca realizacji dostawy.
b) Wymagany maksymalny termin realizacji dostaw musi być zgodny z zadeklarowanymi terminami w złożonej Ofercie.
c) Przedmiot dostawy musi być dostarczony wraz z wystawioną fakturą zawierającą ceny wynikające z oferty.
d) Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu zamówienia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
e) Porozumiewanie się Zamawiającego z Dostawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.


VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

 

Lp. Kryterium (symbol) Waga kryterium
1 Cena netto (C) 40%
2 Termin dostawy (T) 35%
3 Okres gwarancji (G) 25%

 

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 40%:
a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.
b) Cenę ofertową należy podać w walucie PLN.
c) Ceny w PLN należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) W przypadku podania ceny w walucie obcej do przeliczenia wartości oferty na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
e) Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie dostawy całości przedmiotu zamówienia.
f) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

g) W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:
Cena netto oferty najniższej
C = x 40 = ilość punktów
Cena netto rozpatrywanej oferty
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 40 pkt.
2. Kryterium: T – Termin dostawy – waga 35%
a) W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu dostawy przedmiotu zamówienia
b) Termin dostawy powinien być wyrażony w pełnych miesiącach
c) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego terminu dostawy, podanego w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.
d) W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Termin dostawy” wyliczony zostanie w oparciu o następujące przedziały:
a. Termin dostawy: do 2 tygodni (włącznie) – 35 pkt.
b. Termin dostawy: od 2 do 4 tygodni (włącznie) – 30 pkt.
c. Termin dostawy: od 4 do 6 tygodni (włącznie) – 15 pkt.
d. Termin dostawy: od 6 do 8 tygodni (włącznie) – 10 pkt
e. Termin dostawy: powyżej 8 tygodni – 0 pkt.
e) Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 35 pkt.
f) Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 31.12.2017 roku.
3. Kryterium G – Okres gwarancji – waga 25%
a) Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu dostawy przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym).
b) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.
c) W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Okres gwarancji” wyliczona zostanie w oparciu o następujące przedziały:

a. Okres gwarancji: do 12 miesięcy (włącznie) – 0 pkt.
b. Okres gwarancji: od 12 do 24 miesięcy (włącznie) – 10 pkt.
c. Okres gwarancji: od 24 do 35 miesięcy (włącznie) – 15 pkt.
d. Okres gwarancji: powyżej 35 miesięcy – 25 pkt.
d) Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 25 pkt.
Punkty przyznane w kryterium: Cena netto (C), Termin dostawy (T), Okres gwarancji (G), zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:
Ʃ = C + T + G
Gdzie:
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA NETTO”
T – liczba punktów przyznana w kryterium „Termin dostawy”
G – liczba punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji”


IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert


1. Miejscem składania ofert jest: siedziba zamawiającego pod adresem 37-111 Rakszawa 508
2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
3. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 16.10.2017 roku do godziny 11:30, tj. w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00 (ostatni dzień do 11:30). W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 508
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę Wózka widłowego z wyposażeniem ID: 02/10/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG – nie otwierać do dnia 16.10.2017 roku do godziny 13:00”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
5. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i zawierać wymagane w niej załączniki.
6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
7. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.

8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
10. Oferenci są związani ofertą do dnia 31.12.2017 r.
11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
12. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 13:00 pod adresem: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.

13. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, 16.10.2017, godz. 13:00). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy dostawców oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za dostawę przedmiotu Zamówienia.
14. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, najpóźniej do dnia 19.10.2017 roku.
15. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, w szczególności w przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania znaczącej liczby ofert, przy czym wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w takim przypadku nastąpi nie później niż do dnia 23.10.2017 roku.
17. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, Zamawiający najpóźniej do dnia 19.10.2017 roku poinformuje wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy.
18. Zamawiający do dnia 19.10.2017 roku (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy), zamieści na stronie internetowej (https://www.hasborg.pl/), oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i o braku powiązań z wykonawcami, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego przetargu.

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty przewidującej najniższą cenę. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
20. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.
21. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 12.10.2017 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
22. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez wskazywania autora pytania.
23. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Mucha w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: rmucha@hasborg.eu

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:
1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Dostawcy, którego ofertę wybrano.
2. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do postepowania.
3. W przypadku, gdy Dostawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
4. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający rości sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych deklarowanych przez Dostawcę w złożonej ofercie. W przypadku niespełnienia parametrów w stosunku do zadeklarowanych przez Oferenta, Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
6. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,
b) niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 20% wartości umowy,

c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:
a) odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.
b) zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
8. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
9. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Dostawcę ofercie.
10. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
b) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub Zamawiającego,
c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć,
d) realizacji zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
12. Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;
d) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
e) konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.
13. W sytuacjach opisanych w niniejszym postepowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu dostawy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
14. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

XI. Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym przetargu mają zastosowanie uregulowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych
2. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

XII. Załączniki do przetargu otwartego;

 

 


 

3. Kryterium G – Okres gwarancji – waga 20%
a) Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu dostawy przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym).
b) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.
c) W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Okres gwarancji” wyliczona zostanie w oparciu o następujące przedziały:
a. Okres gwarancji: do 12 miesięcy (włącznie) – 0 pkt.
b. Okres gwarancji: od 12 do 18 miesięcy (włącznie) – 5 pkt.
c. Okres gwarancji: od 18 do 28 miesięcy (włącznie) – 10 pkt.
d. Okres gwarancji: od 28 do 36 miesięcy (włącznie) – 15 pkt.
e. Okres gwarancji: powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.
d) Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.


Punkty przyznane w kryterium: Cena netto (C), Termin dostawy (T), Okres gwarancji (G), zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:
Ʃ = C + T + G
Gdzie:
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA NETTO”
T – liczba punktów przyznana w kryterium „Termin dostawy”
G – liczba punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji”

IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert


1. Miejscem składania ofert jest: siedziba zamawiającego pod adresem 37-111 Rakszawa 508
2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
3. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 16.10.2017 roku do godziny 11:30, tj. w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00 (ostatni dzień do 11:30). W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 508
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę Żurawia słupowego z wyposażeniem ID: 01/10/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG – nie otwierać do dnia 16.10.2017 roku do godziny 12:00”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
5. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i zawierać wymagane w niej załączniki.
6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
7. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
10. Oferenci są związani ofertą do dnia 31.12.2017 r.
11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
12. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 12:00 pod adresem: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
13. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, 16.10.2017, godz. 12:00). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy dostawców oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za dostawę przedmiotu Zamówienia.
14. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, najpóźniej do dnia 19.10.2017 roku.
15. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, w szczególności w przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania znaczącej liczby ofert, przy czym wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w takim przypadku nastąpi nie później niż do dnia 23.10.2017 roku.
17. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, Zamawiający najpóźniej do dnia 19.10.2017 roku poinformuje wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy.
18. Zamawiający do dnia 19.10.2017 roku (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy), zamieści na stronie internetowej (https://www.hasborg.pl/), oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i o braku powiązań z wykonawcami, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego przetargu.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty przewidującej najniższą cenę. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
20. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.
21. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 12.10.2017 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
22. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez wskazywania autora pytania.
23. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Mucha w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: rmucha@hasborg.eu

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:


1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Dostawcy, którego ofertę wybrano.
2. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do postepowania.
3. W przypadku, gdy Dostawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
4. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający rości sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych deklarowanych przez Dostawcę w złożonej ofercie. W przypadku niespełnienia parametrów w stosunku do zadeklarowanych przez Oferenta, Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
6. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,
b) niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 20% wartości umowy,
c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:
a) odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.
b) zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
8. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
9. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Dostawcę ofercie.
10. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
b) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub Zamawiającego,
c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć,
d) realizacji zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
12. Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;
d) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
e) konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.
13. W sytuacjach opisanych w niniejszym postepowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu dostawy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
14. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

XI. Postanowienia końcowe:


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym przetargu mają zastosowanie uregulowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych
2. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

XII. Załączniki do przetargu otwartego;

 

 


 

 

 Rakszawa, 20.09.2017r. 

Fundusze Europejskie Podkarpacie  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/09/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG Z DNIA 06.09.2017

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postepowania ofertowego nr 02/09/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG z dnia 06.09.2017 dotyczącego „Dostawy Komory do kulkowania powierzchni płaskich wraz z wyposażeniem (1kpl.) oraz Komory do polerowania z wyposażeniem (1kpl.)” realizowanego w trybie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych, firma HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:

 

Bemakor Sp. z o.o.

ul. Geodetów 20

80-298 Gdańsk

 

Zamawiający ma możliwość podpisania oświadczeń o braku powiązań z wybranym wykonawcą, których treść stanowi załączniki nr nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami do zapytania ofertowego.

 Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Dostawcą. 

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią protokołu z przeprowadzonego postepowania ofertowego, w tym celu należy skontaktować się z firmą HASBORG Rafał Mucha

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 


 

 

 Rakszawa, 19.09.2017r.

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/09/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG Z DNIA 06.09.2017

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postepowania ofertowego nr 01/09/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG z dnia 06.09.2017 dotyczącego „Dostawy Maszyny do szlifowania i satynowania blach z wyposażeniem (1 kpl.)” realizowanego w trybie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych, firma HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:

 

Costa Levigatrici Spa

Via Venezia 144

36015 Schio

Włochy

 

Zamawiający ma możliwość podpisania oświadczeń o braku powiązań z wybranym wykonawcą, których treść stanowi załączniki nr nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami do zapytania ofertowego. 

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Dostawcą. 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią protokołu z przeprowadzonego postepowania ofertowego, w tym celu należy skontaktować się z firmą HASBORG Rafał Mucha

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 


 

 

     Fundusze Europejskie Podkarpacie                                                                                                       

Rakszawa, 04.10.2017 r.

           

Zapytanie ofertowe

ID: 01/10/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

 

I. Zamawiający:
Nazwa: HASBORG Rafał Mucha
Adres pocztowy: 37-111 Rakszawa 508
NIP: 7941280946
REGON: 650231331
Strona internetowa: www.hasborg.pl

II. Rodzaj zamówienia: Dostawa poniżej 209 tyś. Euro

III. Nazwa zamówienia: Dostawa Żurawia słupowego z wyposażeniem (1 kpl.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 01/10/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:


1. Żuraw słupowy wykorzystywany będzie w transporcie międzyoperacyjnym w procesie produkcji maszyn serii QUATROMAX. Przedmiotem postepowania jest:
a) Dostawa i montaż żurawia słupowego z wyposażeniem zgodnie z specyfikacją (Minimalne wymagania techniczne)
b) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do UDT
c) Uczestnictwo w procesie odbioru UDT i uzyskanie pozytywnego wyniku odbioru
d) Korekty dokumentacji na życzenie UDT
Minimalne wymagane parametry techniczne oferowanego urządzenia:
a) Udźwig 1000 kg
b) Długość ramienia min 4000mm
c) Możliwość podnoszenia blach do wysokości 1,5 m
d) Obrotowa konstrukcja
e) Trawersa podciśnieniowa
f) 8 przyssawek
g) Możliwość podnoszenia formatu blach max 3000mm x 1500mm,
h) Grubość podnoszonych blach od 1mm do 30mm ( blachy nierdzewne , czarne , aluminiowe)
i) Ciężar max podnoszonych blachy do 1000 kG
j) Elektryczny napęd obrotu ze sprzęgłem poślizgowym
k) Pompa podciśnieniowa
l) Kąt obrotu min 270 st z możliwością ograniczenia
m) Płyta pośrednia
Dostawa ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R ", nr: RPPK.01.04.01-18-0506/16-00.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42418000-9 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:


1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty” oraz na podstawie dołączonego do oferty dokumentu rejestrowego,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”,
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
3. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 2, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
4. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu przetargowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
5. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Wzór oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
6. Oferty można składać w języku polskim.
7. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Każdy z oferentów może zastosować technologie równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.
9. Oferty powinny zawierać okres ważności, przy czym minimalny okres związania ofertą nie może być krótszy niż 60dni
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
12. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
15. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym przetargu) odrzuca się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” –na podstawie złożonych dokumentów.

VI. Miejsce i termin i warunki realizacji zamówienia


1. Termin realizacji dostawy:
a) Żuraw słupowy - 1szt. - nie później niż do końca 31.12.2017 r.
2. Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Rakszawa, miejscowość Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa
3. Warunki dostawy:
a) Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Dostawcy w godz. 7.00-15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanego miejsca realizacji dostawy.
b) Wymagany maksymalny termin realizacji dostaw musi być zgodny z zadeklarowanymi terminami w złożonej Ofercie.
c) Przedmiot dostawy musi być dostarczony wraz z wystawioną fakturą zawierającą ceny wynikające z oferty.
d) Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu zamówienia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
e) Porozumiewanie się Zamawiającego z Dostawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Lp.

Kryterium (symbol)

Waga kryterium

1

Cena netto (C)

60%

2

Termin dostawy (T)

20%

3

Okres gwarancji (G)

20%

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 60%:
a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.
b) Cenę ofertową należy podać w walucie PLN.
c) Ceny w PLN należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) W przypadku podania ceny w walucie obcej do przeliczenia wartości oferty na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
e) Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie dostawy całości przedmiotu zamówienia.
f) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.
g) W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

Cena netto oferty najniższej
C = x 60 = ilość punktów
Cena netto rozpatrywanej oferty

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 60 pkt.

2. Kryterium: T – Termin dostawy – waga 20%
a) W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu dostawy przedmiotu zamówienia
b) Termin dostawy powinien być wyrażony w pełnych miesiącach
c) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego terminu dostawy, podanego w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.
d) W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Termin dostawy” wyliczony zostanie w oparciu o następujące przedziały:
a. Termin dostawy: do 6 tygodni (włącznie) – 20 pkt.
b. Termin dostawy: od 6 do 8 tygodni (włącznie) – 15 pkt.
c. Termin dostawy: od 8 do 10 tygodni (włącznie) – 10 pkt.
d. Termin dostawy: powyżej 10 tygodni – 0 pkt.
e) Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.
f) Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 31.12.2017 roku.

Podkarpacie Fundusz europejski

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG na dostawę maszyny do szlifowania i satynowania blach z wyposażeniem (1 kpl.)

 

Firma HASBORG Rafał Mucha ogłasza postepowanie ofertowe na dostawę maszyny do szlifowania i satynowania blach z wyposażeniem (1 kpl.)

 

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Miejscem składania ofert jest: siedziba zamawiającego pod adresem 37-111 Rakszawa 508            
 2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.
 3. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 15.09.2017 roku do godziny 11:30, w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00 (ostatni dzień do godziny 11:30). W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 508

 

Szczegółowe informacje oraz kryteria znajdują się w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG oraz pozostałych załącznikach.

Zal_1_Oferta-2  Zal_2_Wzor umowy-1  Zal_3_Oswiadczenie_konflikt_interesow
 Zal_4_Oswiadczenie_brak_powiazan  Zal_5_Protokol_postepowania  zapytanie ofertowe nr 01-09-2017-1.4.1-rpowp-hasborg

 

  


 

Podkarpacie Fundusz europejski

HASBORG Rafał Mucha

Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/12/2016

na dostawę : Pięcio-osiowe centrum obróbcze wraz z wyposażeniem (1 szt.)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42610000-5 - Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe

 

W ramach projektu:

„Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R”

nr RPPK.01.04.01-18-0506/16

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Zal_1_Oferta.docx Zal_2_Wzor umowy.doc Zal_3_Oswiadczenie_konflikt_interesow .docx Zal_4_Specyfikacja techniczna.docx
Zal_5_Oswiadczebie_brak_powiazan.docx Zal_6_Protokol_postepowania.docx Przetarg otwarty-nowy z datami  

 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie

Zapytanie ofertowe nr 02/09/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORGKomory do kulkowania powierzchni płaskich wraz z wyposażeniem (1kpl.) oraz Komory do polerowania z wyposażeniem (1kpl.)

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

1.  Miejscem składania ofert jest: siedziba zamawiającego pod adresem 37-111 Rakszawa 508            

2.  Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa.

3.  Oferta powinna zostać złożona w terminie do 15.09.2017 roku do godziny 11:30, w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00 (ostatni dzień do godziny 11:30). W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 508

 

Szczegółowe informacje oraz kryteria znajdują się w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/09/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG oraz pozostałych załącznikach.

 

Zal_1_Wzor oferty wraz z oswiadczeniami  Zal_2_Wzor umowy-1  Zal_3_Oswiadczenie_konflikt_interesow
 Zal_4_Oswiadczenie_brak_powiazan  Zal_5_Protokol_postepowania  ZAPYTANIE OFERTOWE 02-09-2017-1.4.1-RPOWP-HASBORG

 

  

 


 

 Fundusze Europejskie Podkarpacie

 

 

 HASBORG Rafał Mucha                                                                                Rakszawa, 10.08.2017r.

37-111 Rakszawa 508                                                                                                                        

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU ROZTRZYGNIĘCIA WYNIKÓW WYBORU WYKONAWCY

 

                Zamawiający HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż zgodnie z pkt. IX, ppkt. 16 Zapytania ofertowego z dnia 26.07.2017 roku, następuje wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego.

                Wyniki rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy opublikowane zostaną na stronie Internetowej Zamawiającego, a także wysłane do każdego z uczestników postepowania ofertowego do dnia 23.08.2017 r.

                Wydłużenie terminu ogłoszenia wyboru Wykonawcy, podyktowane jest liczbą złożonych ofert oraz koniecznością poddania ich szczegółowej analizie w celu rozstrzygnięcia wyników przeprowadzonego postępowania ofertowego z należytą rzetelnością i starannością.

 

 INFORMACJA

 


 

 

Fundusze Europejskie Podkarpacie

HASBORG Rafał Mucha

Rakszawa 508, 37-111 Rakszawa

ogłasza wyniki postępowania ofertowego, nr ID: 1/12/2016

na dostawę: Pięcio-osiowego centrum obróbczego wraz z wyposażeniem (1 szt.)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42610000-5 - Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe

w ramach projektu:

„Wzrost konkurencyjności HASBORG Rafał Mucha poprzez wdrożenie innowacji produktowej powstałej na bazie zgłoszonych do ochrony patentowej własnych prac B+R”

nr RPPK.01.04.01-18-0506/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP:

W postępowaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, spłynęła 1 oferta, która spełniła wszystkie kryteria dostępowe oraz kryteria oceny i została wybrana do realizacji:

 

Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o.

Zdebradska 96

251 01 Ricany-Jazlovice

Republika Czeska

 

W dalszej kolejności wybrany Dostawca zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż strony mają możliwość podpisania oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami

 

 


 

 

 

 

 Rakszawa, 27.11.2017r.

 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG Z DNIA 14.11.2017

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postepowania ofertowego nr 01/11/2017/1.4.1/RPOWP/HASBORG z dnia 14.11.2017 dotyczącego „Dostawy i posadowienia hali namiotowej (magazynowej) (1 szt.)” realizowanego w trybie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych, firma HASBORG Rafał Mucha, informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:

 

MG PLAZA s.c.

ul. Kwiatkowskiego 79a

35-311 Rzeszów

 

Zamawiający ma możliwość podpisania oświadczeń o braku powiązań z wybranym wykonawcą, których treść stanowi załączniki nr nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami do zapytania ofertowego.

 

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Dostawcą.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią protokołu z przeprowadzonego postepowania ofertowego, w tym celu należy skontaktować się z firmą HASBORG Rafał Mucha

Zaufali nam